NÁPAD - Bramberry – česká pizza pro každou situaci
TIP - Myšlenkové mapy - proč, co, jak

ODDYCH - Žvýkačka a ledová káva

6a0148c792648c970c0148c7b322fc970c-320wiNápad je určen výrobcům a distributorům žvýkaček (či jejich substitutů) a kávových nápojů (či jejich substitutů).

Přinese jim inovaci produktu a/nebo promo akci.

Z čeho nápad vychází

Cestuji autem, kupuji si velké balení žvýkaček Orbit dražé v dóze v a některou z ledových káv v plechu. Napadají mě následující vylepšení.

Jak navrhovaný produkt/služba vypadá

1.) Dóza velkého balení žvýkaček Orbit dražé by ve víčku mohla mít prostor pro odkládání vyžvýkaných dražé. Jinak ji člověk jedoucí autem musí vyhodit z okna (neohleduplné), „někam“ odložit (riziko, že někdo nebo něco se na ní nalepí) nebo balit do papírku (vyrušuje od řízení).

Zvykacka

Co se žvýkačkou v autě?

2.) Po vypití slazených ledových káv není pocit v ústech z nejpříjemnějších. Pokud bych si měl vybrat z regálu, kde budou produkty od několika výrobců, určitě bych vybral ten, který bude mít na víčku plechovky přilepeno jedno dražé žvýkačky zabalené v průhledném obalu.

  Kava

Balené kávového nápoje a žvýkačky dohromady

Více s mých tipů, témat a nápadů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)