ODDYCH - Žvýkačka a ledová káva
TÉMA - Zkombinujte svá data efektivně!

TIP - Myšlenkové mapy - proč, co, jak

Nevyhovují vám poznámky psané na papír či "do Wordu"? Možná jsou myšlenkové mapy tou správnou cestou pro vás.

Proč
  • Dělali jste si poznámky na workshopu, kde najednou propukla diskuze k dříve probíraným tématům? Bojovali jste s tím, kam do zápisu vepsat nové poznámky?
  • Psali jste delší dokument, jehož obsah průběžně „zrál“? Hledali jste v mnoha stránkách ta místa, kam zrovna potřebujete dopsat větu?
  • Připravovali jste prezentaci, kde se podle zájmu publika budou do hloubky probírat jen některé body a možná v úplně opačném pořadí, než si teď myslíte?
  • Potřebovali jste na závěr jednání vypíchnout hlavní závěry stručně a jasně? Špatně se vám v zápisu hledaly?
  • Seděli jste někdy nad zápisem z jednání a potřebovali jste poněkud chaoticky probíraná témata uspořádat tak, aby tvořila nějaký rozumný „příběh“ mající hlavu a patu?

Pokud ano, pak již víte, proč existuje koncept myšlenkové mapy (anglicky mind map). Vychází z poznání, že lidé nemyslí striktně systematicky „jedno téma probrané do hloubky, druhé téma probrané do hloubky atd“. Spíše mají tendenci, ať ve větším kolektivu nebo člověk sám v delším časovém období „kroužit“ kolem hlavního tématu, koukat se na něj z mnoha různých pohledů a postupně doplňovat „úplný obrázek“. Stejně, jako když se skládá puzzle. A na to se běžná forma psaného textu „úvod, stať a závěr“ moc nehodí.

Co

Myšlenková mapa je forma grafického zápisu, kdy se hlavní téma nakreslí uprostřed „pracovní plochy“, ať už papíru nebo monitoru počítače. Hlavní téma se pak obkrouží kolem dokola dílčími tématy, ty zase podrobnějšími tématy a podobně. Nestane se pak, že by při zápisu nebylo místo na dopsání nějakého postřehu k již probíranému tématu. Snadno můžete udělat shrnutí a vypíchnout hlavní body. Stejně tak v případě potřeby snadno najdete, co k danému bodu všechno padlo, ať už to bylo na začátku nebo konci dlouhého jednání. A máte-li myšlenkovou mapu v počítači, můžete snadno témata přeskupovat, jejich detailní popis přitom zůstane zachován.

 Jak

Jak myšlenkové mapy zaznamenávat?

  • Máte krásný kožený zápisník s inkoustovým perem? Kreslete si mapy na papír a popusťyte uzdu své kreativitě viz ukázky.
  • Jste příznivcem softwaru zadarmo? Používejte freewarové produkty, například FreeMind.
  • Nám se pro profesionální použití osvědčil profesionální nástroj – MindManager. Umožní doplnit mapu grafickými prvky, které usnadní rychlou orientaci v mapě. Snadno se v mapě přiřazují úkoly jednotlivým lidem včetně termínů. Díky prezentačnímu módu se vyhnete přepisování myšlenek do prezentací a podobně. Velmi si ceníme exportů na web s širokými možnostmi přizpůsobení. Jedním kliknutím vytvoříte například „web“ prezentující jednotlivé podklady a výstupy projektu včetně jejich popisů. Tato forma je o mnoho přehlednější než soubory v hierarchických adresářích. Vše lze pak snadno umístit na firemní intranet nebo vypálit na CD automaticky zobrazující úvodní stránku. Snadný přístup k informacím odstraní jednu z významných bariér jejich využití v praxi.

Příklady

  200808_MindMap_BookSummary
Shrnutí klíčových myšlenek z knížky - Snadno se k obsahu knížky vrátíte, aniž by jste ji museli číst znovu. Žádná klíčová myšlenka přitom nezůstane zapomenuta.

200808_MindMap_Workshop
Zachycení potřeb zákazníků v určitém odvětví – Znalost je průběžně doplňována, jak rostou zkušenosti marketingového, prodejního i servisního týmu. Ideální nástroj pro zachycení "měkkých" zkušeností.

200808_MindMap_ExportProject

Prezentace výstupů projektu - na webu vyexportovaném z myšlenkové mapy.

Další kroky

Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant a rozvíječ investičních nápadů ve společnosti Blue StrategyJeho specialitou je využití dat, informací a znalostí o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)