NÁPAD - Rozvoz (nejen) potravin pro satelitní sídla
NÁPAD - Personalizovaný "běžící text" v televizi

TÉMA - Zachyťte myšlenky vedoucí k cíli!

Znají vaši lidé zákazníky velmi dobře? Máte o svých zákaznících ve firemních systémech mnoho údajů? Stále máte pocit, že z informací neumíte vytěžit dost "obchodu"? Nejste zdaleka sami!

Možné řešení

Představte si, že jste vedoucí týmu prodeje aut určité značky firemním zákazníkům. Sednete si spolu se svými nejzkušenějšími obchodníky a marketéry a začnete vytvářet následující "Aktivační mapu". Aktivační mapa propojí:

  • obchodní otázky“ , jejichž zodpovězení vede k naplnění obchodních cílů (zelené);
  • datové otázky“, které naopak lze zodpovědět z dostupných dat (modře) a
  • akce“, které lze dělat na základě odpovědí na spojení obchodních a datových otázek (červeně).

Blue-strategy-roman-ripa-aktivacni-mapy-priklad
Část aktivační mapy ze skutečného projektu
Východiskem pro obchodní otázky otázka "Jak zvýšit a udržet prodeje?".
Východiskem pro datové otázky je naopak dotaz
"Jaké máme k dispozici informace o potenciálních a stávajících zákaznících?"
 

Přínosy

Aktivační mapy vám pomohou v situacích, kdy potřebujete rychle dosáhnout obchodní výsledky. Umožní vám totiž v krátkém čase efektivně zkombinovat „měkké znalosti“ v hlavách zkušených zaměstnanců (obchodní otázky) s dostupnými „tvrdými daty“ ve firemních systémech a z externích zdrojů dat (datové otázky) a přetvořit je v konkrétní aktivity vedoucí k požadovaným cílům (akce).

Aktivační mapy zároveň poslouží i k dlouhodobému zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Umožňují firmám systematicky zachycovat zkušenosti spojené s interpretací a využitím informací. Díky tomu mohou tyto zkušenosti sdílet, rozvíjet a neztrácet. Jinými slovy být skutečnou „učící se firmou“.

Možné další kroky

Zaujalo Vás toto téma? Chcete se v něm ve Vaší firmě posunout dále? Jsme Vám k dispozici.

Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant a rozvíječ investičních nápadů ve společnosti Blue StrategyJeho specialitou je využití dat, informací a znalostí o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)