NÁPAD - Franšíza punkových cukrářek
NÁPADY - Rozšíření CRM systémů

TÉMA - Jak se učit (nejen) z firemních dat - Actionable BI

image from romanripa.typepad.comDat o sobě, svých zákaznících, dodavatelích má většina firem mnoho. Jak je co nejlépe využít? A konkrétněji, jaké vlastnosti by mělo mít prostředí pro analýzu dat, aby jeho přínosy a návratnost investic do něj byly co nejlepší?

Dnes není problém ve firmě uplatnit nástroje pro analýzu firemních dat, jednoduchým tabulkovým Google Docs Spreadsheet zdarma počínaje a velkými řešeními s datovými sklady a pokročilými nástroji pro reporting, ad-hoc/OLAP  analýzu i pokročilou statistickou analýz za desítky miliónů konče. Otázka zní, čím je třeba tyto nástroje doplnit, aby přinášely maximální efekt.

Principy "Actionable BI"

Osobně jsem přesvědčen, že je potřeba pracovní prostředí pro Business Intelligence = Analýzu dat, které je:

  • Knowledgeable = Doplnitelné znalostmi - K prezentovaným datům je třeba poskytnout kontext, tj. znalosti potřebné pro smysluplnou interpretaci, využití a další rozšiřování zobrazovaných dat. Znalosti je třeba nejen prezentovat, ale také je s co nejmenší bariérou zachycovat. Pokud člověk dívající se na graf má nějaký postřeh  související s intepretací či využitím právě zobrazených dat, musí mít možnost ho co nejsnadněji a nejrychleji zachytit, sdílet a v čase rozvíjet. Jednou z možností je využití Wiki technologií.

  • Socialisable = Umožňující sociální interakci - Analýza dat je nekončící proces učení se. V ideálním stavu se učí všichni (relevantní) od všech (relevantních). Proto by měla být šance o zobrazovaných datech i souvisejících znalostech diskutovat a postřehy dále rozvíjet. Využití komponent sociálních sítí ve firemním prostředí se nabízí, viz např. www.yammer.comwww.socialtext.comwww.socialcast.comwww.tibbr.com atd. Schopnost sociálních sítí bez jakéhokoliv nadirigování shora spojit lidi s určitým zájmem a pomoci jim k efektivní akci je po úspěchu iniciativ v Čechách i ve světě asi neoddiskutovatelná.

    Yammer
                         Příklad sociální sítě ve firemním prostředí - www.yammer.com

  • Consumable = Snadno a rychle vstřebatelné - Diskuze o tom, zda je důležitější obsah nebo forma je nekonečná. Stanovíme-li si ale jedním z kritérií snadnost a rychlost odlišení podstatné a nepodstatné informace a také vstřebání vlastní informace, je zřejmé, že forma je důležitá. Což je v době přiznaného informačního přetlaku, se kterým se zatím neumíme efektivně vyrovnávat, velmi legitimní kritérium. S tabulkami a koláčovým a sloupcovým grafy zkrátka nevystačíme a je třeba hledat nové pohledy na data  nebo  interaktivní prezentace dat.

    Death-and-taxes-us-federal-budget                     Rozpočet USA na 1/2m2www.deathandtaxesposter.com

  • Actionable = Usnadňující akci - Jakákoliv získaná data a informace a náklady vynaložené na jejich získání jsou naprosto k ničemu, nevedou-li k odpovídající akci. Čím nižší je bariéra jejich využití v příslušných činnostech, tím lépe. Jaké akce vaše prostředí pro analýzu dat umožňuje?

Do jaké míry naplňuje tato kritéria Vaše prostředí pro analýzu firemních dat? Jak jste k tomu dospěli? Jaké postřehy k tomu chcete sdílet s ostatními? Co plánujete dlouhodobě a co jako další krok pro posun dopředu? Souhlasíte s tím, co je výše napsáno nebo vidíte věci jinak?

Praktický příklad?

Teoretický koncept je fajn, ale každý takový koncept musí projít ohněm reálného života.

Proto jsme ho uplatnili na projektu zveřejnění rozpočtů obcí ČR, jehož výstupem byl web www.rozpocetobce.cz

Byla to jízda, ale rozhodně koncept obstál ;-)

Další mé postřehy z Financí či IT.

Roman Řípa pracuje jako konzultant pro inovace a firemní strategie ve společnosti Blue Strategy

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)