NÁPADY - Rozšíření CRM systémů
Topic - Marketing For Dummies in 1+7 Pictures

NÁPAD - Firemní informační služby 2.0

Námět je určen ICT firmám poskytujícím služby středním a menším firmám (SME/SMB). Přinese jim přechod na model odpovídající současnému stavu informačních technologií. Pro střední a menší firmy je naopak inspirací, jak se k ICT službám postavit, aby byly konkurenční výhodou a ne brzdou. Nejde o žádnou superobjevnou myšlenku. Cílem je spíše konkrétně pojmenovat to, co vlastně dostupnost nových technologií přináší.

 

 

Z čeho nápad vychází
  • "Cloud computing" přestává být marketigovým buzzwordem, ale reálnou alternativou současné formy poskytování IT služeb.
  • Akceptace "chytrých" mobilních telefonů roste. 
  • Technologie pro "síťové počítače druhé generace" zrají do stádia obecné použitelnosti. 

Jak by produkt či služba měla vypadat

Nové technologie, fundamentalisticky vzato, umožňují následující přístup informačním službám pro firmy. Nazvěmež ho "Fundamentalistické patero pro firemní informační služby 2.0".

  1. Žádné počítačové servery ve firmě.
  2. Žádné kupované operační systémy, ale Google Chromium na netboocích.
  3. Žádný instalovaný software pro mail, kalendář, dokumenty, web, ale např. Google Apps doplněné v případě potřeby pokročilými alternativami např. místo běžných prezentací využití www.prezi.com , či rozšířeními např. dokumenty ve formě myšlenkových map v www.mindmeister.com .
  4. Žádný instalovaný software pro obchodní systémy, ekonomické či projektové systémy, ale využití hostovaných systémů např. www.salesforce.com, www.zohocrm.com, obdoby http://quickbooksonline.intuit.com/ podporující českou legislativu, www.basecamphq.com atd.
  5. Žádná nepotřebná bariéra mezi externími a interními firemními informacemi - tj. např. plné začlenění sociálních médiích do informační architektury firmy, což zahrnuje odpovídající přítomnost firmy na www.linkedin.com, www.twitter.com atd. a jejich obousměrné propojení na obchodní a další systémy firmy.

GoogleChromiumSmall
Vše potřebné pro využití firemních služeb 2.0 během pár sekund po zapnutí,
operační systém Google Chromium v edici http://chromeos.hexxeh.net/ , duben 2011. 

Dopady

  • Dopady na IT firmy  - ještě méně "oprašovačů železa", více businessově orientovaných konzultantů ve všech možných směrech - marketing, obchod, účetnictví, manažerský controling, nutnost vyrovnat se s freemium modely poskytování služeb, širší možnost převzít agendu nyní interních IT oddělení zákazníků a další.
  • Dopady na uživatele - střední a menší firmy - menší bariéra vstupu na trh, zvýšená produktivita práce založená na využití celosvětového know-how zhmotnělého v cloudově provozovaných aplikací s minimálním zpožděním, změna rozsahu práce vlastního IT resp. možnost jeho plného outsourcingu, možnost soustředit více zdrojů a energie na vlastní "business" a další.

Implementace

Vychodisko k implementaci zní: "Nelze kázat vodu a pít víno". IT firma 2.0 musí plně využívat pro své potřeby firemní informační služby 2.o . Musí být také dobře vidět před svými potenciálními zákazníky, v podnikatelských inkubátorech, na podnikatele zaměřených internetových médiích,  startup aktivitách typu www.IPO48.org či www.napadroku.cz , v souvisejících komunitách na sociálních médiích a podobně.

Závěrem

Vidíte to podobně nebo úplně jinak? Platí fundamentalistické patero firemních služeb 2.0? S jakými změnami či rozšířeními? Vidíte ještě další dopady? Napadají vás další postřehy k implementaci?

Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant a rozvíječ investičních nápadů ve společnosti Blue StrategyJeho specialitou je využití dat, informací a znalostí o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody.

Comments

Pavelcurda

Fundamentalistické patero se mi hodně líbí. Je to přesně to, co by měla moderní firma dělat. A nestojí to moc :)

Pavelcurda

ze sociálních sítí bych se soustředil na LinkedIn a Twitter (přes malou komunitu v ČR je to důležitý rostoucí kanál, kde jsou opinion-makers). a opatrné a chytré hrátky na Facebooku. Důležité je monitorovat sociální sítě
viz.
http://www.lupa.cz/clanky/nastroje-pro-monitoring-socialnich-siti-vhodne-pro-cesky-trh/
http://www.social-insights.cz/

Roman Řípa

ad "Nestojí to moc"

Ono vůbec nemusí jít o SNÍŽENÍ výdajů na informační služby. Naopak, dopadem může být ZVÝŠENÍ těchto výdajů. Z jednoduchého důvodu, návratnost investice (ROI) bude velmi zajímavá. Vemme si příklad implementátora CRM systémů.

Ve světě informačních služeb 2.0 nemusí řešit, na jaký hardware a operační systém CRM nainstalovat a udržovat ho na něm v provozu. To samo o sobě zákazníkovi nepřináší žádnou hodnotu, spíš představuje "nutné zlo".

Místo toho se může soustředit na to, aby spolu se CRM systémem dodal i potřebná data z trhu, viz například koncept http://www.vyhledavacprilezitosti.cz resp. konkrétněji http://www.vyhledavacprilezitosti.cz/crm-system případně ze zahraničí http://www.jigsaw.com/ . Tam naopak může být přidaná hodnota velmi výrazná.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)