TÉMA - Společenská odpovědnost firem (CSR) - Fikce, pokrytectví, realita?
Podporuje Váš obchodní (CRM) systém obchod?

ODDYCH - Námět na mobilní hry Castle Maze a Railway Master

Všem tvůrcům mobilních her posílám inspiraci na dvě hry, obě inspirované "offline" světem. 

Mistr železnic - Railway Master

Pokud jste v dětství propadli kouzlu vláčků, rádi se k tomu vracíte se svými potomky. Proč ne tedy i na Vašem mobilním zařízení? Hra má dvě fáze.

  • Vprvní fázi je úkolem z sestavit z různých kolejnic kolejiště tak, aby z každého místa šlo dojet v obou směrech na jakékoliv jiné místo. U složitějších kolejišť to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Člověk si občas musí zopakovat i něco z teorie grafů. Nadefinovaná kolejiště je možné ukládat a sdílet s ostatními hráči nejlépe na portálu hry.
  • V druhé fázi je třeba udržet určitý počet vlaků tak, aby se nesrazily. Jedním tlačítkem se přitom přeskakuje mezi jednotlivými výhybkami na kolejišti a druhým tlačítkem se aktuálně zvolená výhybka přehazuje do různých směrů. 

Mobile-game-railway-master-small
Najdete cestu z každého místa na jiné? Uřídíte vlaky, aby se nesrazily?

 

Hradní bludiště - Castel Maze

Druhá hra je inspirována je obrázkem níže. Úkolem je najít cestu od vchodu do hradu k věži na vrcholu. Bohužel se mi nepodařilo zjistit autora obrázku. Případné autory hry prosím, aby ho/ji vyhledali a podělili se s ním o zisky.

Mobile-game-castle-maze-small
Dovedete prince od vchodu na vrchol?

Procházení počítečem vytvořených bludišť byla oblíbená hra už počítačové prehistorii. Co mi ale přijde zajímavé je graficky povedené provedení "hradu" a také možno hrát hru na mobilním telefonu či zařízení "kdekoliv a kdykoliv". Vlastní zkušenost říká, že pro zabavení dětí cca od 3 let to vůbec není špatné.

Jedna sada "kostek" ke stavění bludiště je přitom součástí hry. Další "skiny" bludiště si děti a kreativně naladění rodiče mohou vytvářet sami a sdílet je s ostatními. Stačí jen při nahrátí obrázku "kostky" určit, na kterých stranách je "vchod/východ" a kde je "zeď". Jeden ze skinů pro intelektuály určitě může vycházet z Escherových obrazů, jen nevím, jak to bude s autorskými právy.

Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant a rozvíječ investičních nápadů ve společnosti Blue StrategyJeho specialitou je využití dat, informací a znalostí o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)