Podporuje Váš obchodní (CRM) systém obchod?
Obchodníci všech firem, vzbouřete se!

Jak říci málo slovy to podstatné

Stává u nás v ulici. Vždy mě vyvede z rovnováhy.

Vede mě k otázce: "Dělám správné věci?". Užitečná věc...

One-life-live-it-small

 

A co Vy?

  • Máte také takovou větu?
  • A když popisujete své produkty, jdete také takto na dřeň?  Nebo obsáhle "říkáte vše, co víte" a necháte na potenciálních klientech, aby si "komprimaci" sdělení sami odpracovali?
  • Mě se osvědčilo zeptat se stávajících zákazníků. Často řeknou od boku a s lehkostí jednu zásadní větu, ke které já bych se nedopracoval ani za deset let.

 

Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant a rozvíječ investičních nápadů ve společnosti Blue StrategyJeho specialitou je využití dat, informací a znalostí o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)