Vyberme ten správný obchodní systém II
NÁPAD - Jazykové kurzy první pomoci - Přišli/y byste?

ODDYCH - Tip na dárek: hra Tower Bloxx v "offline" formě

Poslal mi kamarád námět na dobrou hru pro tříbění logického myšlení Tower Bloxx, prý dost návykovou. Přijde mi zajímavá i její "offline" varianta. Hodí se jako dárek. Výroba je dobrou zábavou pro děti. Po vyřešení autorských práv může být zajímavý artiklem pro výrobce hraček.

Pravidla hry

Základní myšlenka je jednoduchá, postav město na šachovnici 5*5 polí. Lze stavět 4 druhy budov: žlutou, červenou, zelenou a modrou. Modrou budovu můžeš postavit kdekoliv. Červená budova musí sousedit aspoň s jednou modrou. Zelená budova musí sousedit s modrou a červenou. Žlutá budova musí sousedit s modrou, červenou a zelenou budovou. Stavba nemusí probíhat pole po poli, ale lze např. všude postavit modré budovy a pak je postupně bořit a nahrazovat jinými.

Otázka 1: Kolik žlutých budov lze maximálně postavit, tak, aby byly splněny podmínky zadání?
Otázka 2: Je-li žlutá budova za 7 bodů, zelená za 5 bodů, červená za 3 body a modrá za 1 bod, jakého maximálního skore lze dosáhnout? Najdete rozmístění s vyšším skore, než 90?

Offline varianta

Možností realizace hry ve hmotné podobě je určitě hodně. My jsme s dětmi zvolili variantu Hornbach.

Tower-BloxxTower Bloxx v offline variantě "Hornbach - jájájupíjajijou"

  • Náklady: Deska z měkkého dřeva 40x40 cm á 45Kč, 30 čalounických hřebíčků á 25 Kč, 4 držáky poliček á 25 Kč, žlutý , červený, modrý a zelený barevný papír a dřevěný korálek.
  • Výnosy: Děti zabavené zatloukáním hřebíčků, vrtáním dírek a střiháním. Dárek vyrobený vlastníma rukama.

Jakou offline variantu jste zvolili vy? Znáte nějakého potenciálního výrobce?

 Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant a rozvíječ investičních nápadů ve společnosti Blue StrategyJeho specialitou je využití dat, informací a znalostí o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)