TOP 200 českých skupin na LinkedIn - březen 2012
Jaká je podpora B2B prodeje a marketingu na sociální síti LinkedIn.com?

Nechte svá zařízení "mluvit", dodejte zákazníkům novou hodnotu

Let Machines TalkRozbilo se Vám někdy něco v domě? A to obvykle ve chvíli, když jste někam spěchali, nevěděli jste, tam máte zavolat a neměli jste moc prostoru to řešit? Stresující situace. Přitom by stačilo nechat zařízení "mluvit".

Pro koho to je

 • Majitelé nájemních domů i průmyslových objektů 
 • Dodavatelé zařízení do nich například výrobcům garážových vrat.

Co jim to přinese

 • Majitelům
  • problém může být řešen dříve, než skutečně nastane - zařízení si samo řekne o opravu,
  • snížení stresu - všichni zainteresovaní v případě závady vědí "co se děje/bude dít",
  • rychlé vyřízení opravy a zamezení škod - například otevřenými garážovými vraty nedojde k vloupání do objektu,
  • snížení nákladů - včasným zásahem se vyhneme nákladnější opravě, v případě problému servisní technik ví, v čem je problém a může se na to připravit,
 • Dodavatelům
  • nová hodnota pro zákazníky,
  • odlišení se od konkurence,
  • zdroj dodatečných příjmů i od stávajících zákazníků,
  • snížení stresu operátorů zákaznických linek - místo rozhovoru se zákazníkem ve stresu bez znalosti věci se na hovor mohou připravit a sami mu aktivně zavolat.

Situace teď

Jsme areál s více domy a cca 15-ti garážovými vraty Hormann . O víkendu v 6:00 se nám jedna garážová vrata přestala zavírat. Vzhledem k opakovaným pokusům o vniknutí do domů a vykradení sklepů to bylo nepříjemné. Volal jsem o víkendu správci domu, ten se snažil dovolat servisnímu technikovi. Já mezi tím zkoušel čistit čidlo vjezdu, ale nepomáhalo to.

Nakonec jsem na netu našel manuál  , v našel seznam chybových hlášení a popis chyby a možnosti odstranění. Vyšlo z toho, že je asi chyba v čidle dojezdu a provizorně pomůže dveře popotáhnout dolů ručně a pak už sjedou samy. Správce slíbil, že zavolá v pondělí servisnímu technikovi a pokusí se domluvit opravu na co nejdříve.

Jak by to šlo řešit

Let Machines Talk

Stroje-mluvi02
Příklad komunikace stroje s lidmi - garážová vrata

 • Ovládání garáže je, třeba i přes externí "krabičku", například 2N SmartCom, připojeno na mobilní síť. V případě chyby pošle její kód přes SMS centrální službě.
 • Na centrální webové službě, kde je nastaveno:
  • informace, že k dané krabičce je připojeno zařízení Hormann WA 400 / WA 400 M / ITO 400,
  • součástí popisu zařízení je strukturovaný popis chyb včetně možností odstranění příčin viz obsah manuálu v různých jazycích,
  • spojení na správce domu, předsedu Sdružení Vlastníků Jednotek domu a odpovědného servisního technika s informací o tom, že jejich jazykem je čeština.
 • V okamžiku poruchy:
  • Všichni dostanou od služby SMS/tweet/FB update s informací o chybě i s popisu možností odstranění příčiny dle manuálu.
  • Kdokoliv s obeslaných může odpovědět službě, která ji přepošle všem zainteresovaným (něco jako chat po SMS).
  • Někdo na místě tedy může zkusit poruchu ostranit a pokud se to nezdaří, servisní technik může ASAP potvrdit termín, kdy se dostaví k opravě již s relevantím materiálem pro opravu zařízení.
  • Servisní technik může zasláním SMS/tweetu/FB update na službu potvrdit odstranění opravy.

Parneři k jednání

 

Další mé postřehy k trhu nemovitostí či nápady.

Roman Řípa - Zabývá se firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. Více o něm zde.

Comments

Roman Řípa

Ze zaslaných komentářů: Tohle se dá do velké míry řešit přes ifttt.com .

Za mě: https://ifttt.com/recipes je opravdu zajímavá hračka. Ano, jde o trochu inteligentnější obdobu "receptu" SMS > Tweet https://ifttt.com/recipes/67971 resp. SMS > Facebook https://ifttt.com/recipes/1395.

Jen se SMS odeslaná ze zařízení musí cestou přeložit do "lidštiny". SMS odeslaná z čísla X obsahující text "device Y error Z" se musí přeložit na text "Vaše garážová vrata Hormann WA 400 / WA 400 M / ITO 400 jsou v chybě č. 5, vice o chybě zde " a poslat jako příspěvek na stránku příslušného sdružení vlastníků jednotek a že jich už třeba na Facebooku je https://www.google.cz/search?q=site%3Afacebook.com%20svj ...
P.S. Z podobného soudku http://www.onesaas.com/integrations/view-all .

Roman Řípa

Další alternativa https://zapier.com/ .

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)