Firemní informace v tabletu a mobilu? Podívejte se jak, kdy, proč.
Jak se dozvědět, co se píše o vás, zákaznících, partnerech, konkurenci?

Konečně CRM pro obchodníky aneb vítejte v 21-tém století ?!

PipedriveObchodní systém šitý na míru obchodníkům a nikoliv všem okolo se hledá opravdu těžko. Ale přece jen se objevují první přísliby.

Pokud má být obchodníkovi obchodní systém pomůckou a ne překážkou v jeho práci, musí být maximálně přizpůsoben jeho činnostem - rychlým zápisům úkolů z jednání, prioritizaci úkolů na daný den a týden, aktualizaci mnoha příležitostí v pipeline a tak dále.

Což bohužel nesplňuje naprostá většina CRM systémů, které zpřístupňují data ve třech podobách a to "seznam-formulář-report". To se sice krásně programuje, ale naprosto neodpovídá potřebám obchodníka. Pokud při procházení pipeline s desítkami příležitostí musíte při každé změně či založení úkolu x-krát kliknout pro zadání dalšího kroku, tak to zkrátka dělat nebudete.

Velmi mě proto potěšilo CRM , které tento princip úspěšně pohřbilo. Vítejte ve světě PipeDrive a jeho editace pipeline hodné 21-tého století.

Moc se těším, až obdobným způsobem někdo zpřístupní seznam klientů k opečování při direct kampani s rychlou editací výsledků a poznámek k oslovení jednotlivých osob vrámci kampaně. Nebo rozdělení organizací a kontaktů do skupin / segmentů např. dle jejich situace a potřeb, což je kritickým předpokladem pro smysluplnou cílenou hromadnější komunikaci s nimi. A tak dále a tak dále.

Autor Roman Řípa pracuje jako strategický konzultant ve společnosti Blue Strategy. Jeho specialitou je důsledné využívání informací o zákaznících pro získání dlouhodobé konkureční výhody. Ve volném čase rozvíjí službu www.rozpocetobce.cz zpřístupňující rozpočty více jak 6.200 obcí České republiky.

Comments

Melandr

Celkem zajimave ja pouzivam na organizaci ukolu https://trello.com/ , mam tam bloky s jednotlivymi stadii obchodu :) a tak jeden pohled naznaci co je treba udelat. Vyhodou je, ze je zatim zdarma

Roman Řípa

Ano, Trello v podstatě dělá to samé, jen je universálně použitelné, nejen pro správu obchodních příležitostí, ale jakýchkoliv činností.

Což více vyhovuje v situacích, kdy firma je menší a nejsou tam lidé, kteří se zabývají výhradně obchodem, ale i jinými věcmi.

Já jen doufám, že do Pipedrive přibude další speciální CRM funkcionalita, třeba synchronizace kontaktů s Google Apps či řízení přímých kampaní.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)