NÁPAD - Automat na kávu, který řekne, co je nového ve firmě, zeptá se na názory či otestuje znalosti. #HR #IoT
Jak vypadá "nový nakupující" - dobré zprávy z trhu

NÁPAD - "Pin It!" kampaň pro kavárny, cukrárny, cestovní ruch, módu...


Zaujala mě informace, že na "obrázkové" sociální síti pinterest.com je 57% obrázků věnováno jídlu viz infografika. Což mě vede na nápad vhodný nejen pro kavárny a cukrárny. Propojte offline a online svět a propagujte své výrobky po celém světě...

Děláte výborné dorty? Přidejte na své talířky výzvu "Vyfoť mě a fotku sdílej!", která v globální vesnici zní "Pin it". Vaše výrobky si to přeci zaslouží! Umístit tutéž výzvu na trička a letní šaty je asi  nasnadě. A co třeba na velké plachty/superpostery na/před kulturní památky jako podporu cestovního ruchu.

Pin it! campaign suggestion for pastry shops & cafes, tourism, fashion...

"Pin It" kampaň coby ideální cesta k prolnutí "offline a online" světa.

 

Roman Řípa pomáhá získat, rozvíjet a udržet zákazníky v rámci poradenských služeb www.bluestrategy.cz a služeb podpory prodeje firmám v ČR a SR www.bizeasier.cz. Ve volném čase vede tým www.rozpocetobce.cz zpřístupňující rozpočty více jak 6.200 obcí České republiky.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)