NÁPAD - Generátor prezentací
2 things missing to really love PipeDrive CRM

NÁPAD - "Discover Your Destiny" #AI Start-up

Palmistry-smallMnoho způsobů věštění budoucnosti má racionální základ odvíjející se od poznání charakeristik daného člověka. A irracionální složka mnoha z nás si občas ráda přečte  horoskop. "Poznat svoji budoucnost" je zkrátka atraktivní nabídka pro celý svět. A to může být i nabídka nového  start-upu. Staří Řekové měli své Théby, my službu "MyDestineers".

Mission

"Improve your life by understanding your destiny better"

How Does it Work

Simply. The user do these simple three steps.

 1. Take a photo of your hands/palms
  • Take the photo (mobile, notebook), scan from desktop scanner or upload the file (with a minimal user barrier).
 2. Describe your situation
  • Enter your country, age, gender, status, children
  • my health + my wealth + my happiness (to be tailored).
 3. Discover your future
  • See what is the most common situation of your “destinees“ i.e.  people who have the similar hands and are 10-20 older than you.

Monetization

 1. The basic service is free to maximize the user base.
 2. The profile of the "destinees" is sent via email. Therefore you have the valid user email with his/her personal characteristics. It's up to you what will be written in the site conditions so you can sell these data if you feel it's OK. At least you can cross-sell horoscopes :-).
 3. Paid version enables contact  “destinees“ (indirectly , similar to LinkedIn "Sent message" functionality) in order to discuss their situation and learn from them. This social feature can be very powerful. Other features can be added.

ToDo

 • Design the graphical analysis of palm photos based on the palmistry basis i.e. types of shapes, lines, mounts see http://en.wikipedia.org/wiki/Palmistry .
 • Design the classical AI/data mining (clustering etc.) exercise to find users "similar" to the entered one. It's no magic, just statistical approaches used for marketing segmentation, churn prediction, disease analysis etc.
 • Somehow enforce parents and older people to enter their profiles to have enough "future" profiles to compare.

Přijde vám to jako nápad, který se může uchytit a má velký potenciál? Pusťte se do něj a pošlete link. Doména http://mydestineers.com/ je volná :-)

Roman Řípa pomáhá získat, rozvíjet a udržet zákazníky v rámci poradenských služeb v www.bluestrategy.cz , vyhledává potenciální firemní zákazníky v www.bizeasier.cz. Ve volném čase vede tým www.rozpocetobce.cz zpřístupňující rozpočty více jak 6.200 obcí České republiky.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)