Jak ulovit firemní zákazníky na soc. sítích? Přes užitečný obsah.
TIP - Video na YouTube za 5 minut

Nápad - Přírodní tablet pro děti a hry pro něj

Chtějí vaše děti koupit tablet, protože ho mají jejich spolužáci? Berou vám snad váš tablet? Řešení je jednoduché, udělejte jim "přírodní tablet" a vymýšlejte pro něj hry. Případně se zapojte do "Organic AppStore".

Jak na to? Vezměte prkénko, třeba z IKEA, nebo lepenku přesahující o cca 4 cm rozměr A4 a upravte je jako tělo tabletu. Pak stačí nápad na hru, čtvrtky, nůžky a tužky. Příkladem může být následující bludiště.
  1. Vystřihněte ze čvrtky 4 kola o průměru cca 8 cm. 
  2. Udělejte na okraji kol 16 značek po 22,5 stupni. 
  3. Připevněte kola do čtverce na čvrtku A4 pomocí drátku. 
  4. Nakreslete na čvrtku a kola cestu vedoucí od startu k cíli tak, aby pootočením kol vznikaly alternativní cesty slepé. Na kola přitom cesta vždy "vstupuje" v místě některé ze značek. 
  5. Čtvrtku s koly připevněte k "tabletu". 

Cílem hry je najít správné pootočení všech kol a najít cestu od startu a cíli.

Prirodni-tablet-pro-deti.maly

Hra bludiště pro přírodní tablet pro děti.

Napadle-li vás další hra či bludiště, stačí vzít další čvrtku. Ideálně do tvorby zapojte děti, ať si udělají svoje varianty. Nebo se  na facebookové stránce "Přírodní tablet pro děti a hry pro něj" zapojte do komunity sdílející nápady na podobné hry ;-).

P.S. Zavilí příznivci elektronických tabletů samozřejmě mohou hru naprogramovat včetně funkce ruční či automatické tvorby bludišť. Případně ji pak pronajímat k obrandování marketingovým oddělením jako dárek pro zákazníky pod heslem "Najdi si cestu ke svému produktu X". Obdobně jsme třeba pro naše zákazníky udělali skládačku "15ka" jako konfigurovatelné PFko http://www.bizeasier.cz/pf/.

Roman Řípa pomáhá získat, rozvíjet a udržet zákazníky v rámci poradenských služeb v www.bluestrategy.cz, vyhledává potenciální firemní zákazníky v www.bizeasier.cz. Ve volném čase vede tým www.rozpocetobce.cz zpřístupňující rozpočty více jak 6.200 obcí České republiky.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)