Nápad - Přírodní tablet pro děti a hry pro něj
Manage the Company by Mind Map in Google Drive

TIP - Video na YouTube za 5 minut

Vytvořit užitečný obsah pro zákazníky bolí. Proto stojí za to ho "recyklovat" do různých forem, které vyhovují různým příjemcům. Zdroje jsou však omezené. Překvapilo mě, že ke zveřejnění videa na YouTube stačí jen webový prohlížeč a 5 minut času...

Manželka rozvíjí projekt www.pohadkovesachy.cz . Je to niche trh. Jak se píše v některé z business knih, hledáte "jednonohé homosexuální zubaře". V tomto případě jde o rodiče dětí 5-8 let, kteří chtějí podporovat rozvoj dítěte, šachy jako logická hra je neodpuzuje a zároveň jsou s to zaplatit ruční práci.

V takové situaci se hodí každá příležitost, jak k nim zprávu dostat. V ruce přitom máte pár fotek a volnou chvíli. Jednou z možností bylo udělat video na YouTube. Tak jsem to zkusil.A za 5 minut bylo hotovo. Podívejte se, jak na to.

A takhle to dopadlo:

Na co můžete narazit:

  1. Chceme vlastní YouTube kanál pro každý svůj produkt nebo třeba jazykovou mutaci produktu a videa umísťovat do těchto kanálů. Řešením je pod nějakým Google účtem vytvořit G+ stránku. Ke každé G+ stránce se pak automaticky vytvoří YouTube kanál přístupný pak ve volbě "Všechny kanály", která se rozbalí šipkou u profilu uživatele na www.YouTube.com.
  2. Pokud chcete vložit vlastní obrázek tzv. miniaturu na prezentaci videa před jeho spuštěním nebo do  propagačních poznámek / annotations vložit odkaz na externí www stránky je třeba mít ověřený účet,  účet v dobrém stavu a ověřený přidružený web.

Roman Řípa pomáhá získat, rozvíjet a udržet zákazníky v rámci poradenských služeb v www.bluestrategy.cz, vyhledává potenciální firemní zákazníky v www.bizeasier.cz. Ve volném čase vede tým www.rozpocetobce.cz zpřístupňující rozpočty více jak 6.200 obcí České republiky.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)