Nápad - Franšíza půjčoven elektrotříkolek pro sociální i turistické účely
Nápad - Konec toaletního papíru díky nano technologiím

Nápad - 3D šperky na míru

3DPrintjewelry3D tiskárny mají budoucnost. V mnoha případech ještě neobjevenou. Co více si člověk může přát. Jedno z reálných komerčních využití jsou podle mě šperky tištěné na míru

Jak to může vypadat

Jasně, nejsem jediný, koho to napadlo. Dnes jsem ale zahlédl potenciální 3D šperk v tramvaji  na vlastní oči. Byl to jednoduše vyřezaný tvar z průhledného "pravítka".

3DPrintjewelry

Výhody 3D tisku šperků

 • Šperky lze vytisknout, i jednomu zákazníkovi, v různých barvách, aby se i jeden oblíbený tvar hodil k oblečení různých barev.
 • Lze stejný tvar vytisknout v různých velikostech od nápadného po decentní.
 • Lze vytisknout libovolný motiv od designera i podle vlastního návrhu, třeba jen naskenované kresby, která by +/- automatizovaně měla jít převést na tištěný objekt.
 • Začít lze oním asi jednoduchým "průhledným pravítkem" a postupně zvládat i složitější formy typu Escherovo schodiště.
 • Stačí 3D tiskárna za 20.000 Kč od Průši a úchyty do ucha včetně klipsů, třeba ve dvou provedeních - základní a antialergické.

Možné distribuční kanály

 1. e-shop s předvyplněnýmim tvary i barvami a s možností zadat si vytisknutí vlastního tvaru alá potisk triček či počítačů a mobilů,
 2. obchody s oblečením s nabídkou "Jen u nás ke každému kusu oblečení barevnĕ sladĕné náušnice (zdarma)",
 3. volnočasové události ve městech - tiskařský stánek na akcích typu farmářské trhy, dny dětí, koncerty a spol. kde lze kombinovat prodej hotových šperků s tiskem na míru.
 4. ....

Další možnosti

 • Vytvořit platformu pro návrháře tvarů, alá www.etsy.com či www.fler.cz , kde budou mít provize z prodeje jejich tvarů.
 • Vytvářet šperky k různým příležitostem nebo třeba s logem firmy.
 • Dovolit do šperku vytisknout i věnování či jiný text alá rytí do prstenů.
 • Online zobrazení šperku na tváři ze zaslané fotografie.
 • Vymyslet i "dynamické" 3D šperky, které při pohybu na uších mění tvar alá Calder.
 • ...

Poděkování

Tento nápad vznikal na základě snídaně o 3D tisku pořádané firmou Logio. Tak dík :-).

Roman Řípa - Zabývá se firemními strategiemi v Blue Strategy, hledá cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu a snaží se být občanem v projektu  www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí . Více o něm zde.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)