Nápad - 3D šperky na míru
Video (nejen) pro rodiče aneb #cochtitodskoly

Nápad - Konec toaletního papíru díky nano technologiím

NonStickKetchupSolutionToaletní papír je miliardový business.
Přitom je to z pohledu životního prostředí brutální záležitost.
Pomohou nám od něj nanotechnologie?

Toaletní papír v 21. století je absurdní anachronismus

  • Porazí se kvůli němu milióny stromů,
  • kamióny najezdí milióny kilometrů v podstatě se vzduchem na korbě,
  • zbytečně se svítí a topí na miliónech metrů skladových a prodejních ploch,
  • donáška domů často znamená pro spotřebitele cestu navíc,
  • atd....

Co s tím?

Na snídani o nano technologicích v Logiu mě zaujala úprava povrchů materiálů tak, že jsou dokonale smáčivé viz příklad kečupu v běžné a upravené sklenici:

Kečup vylévaný z běžné sklenice a sklenice s upraveným povrchem
Vylepšíme někdy přírodu?

Co z toho plyne?

Místo tun papíru udělat "Toaletní nano sprej". Postříkáte si vaši řiť a váš exkrement z vás vyjede bez poskvrnění čehokoliv... jako ten kečup z láhve. Výrobci papírových výrobků vás asi mít rádi nebudou, ale ostatní... K tomu je samozřejmě dlouhá cesta. Zadnice je místo, které musí řešit mnoho rozporuplných uživatelských nároků. A příroda měla na její vývoj poměrně dlouho dobu.

Nicméně tentýž přístup by měl jít použít na úpravy záchodové mísy a zbavit se štětek a všech bakteriobijců alá SAVO 100x jinak. 

Další  nápady ode mne

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. Více o něm zde.

Comments

Richard Schwarz

Toto mi už také nějakou dobu (pár let) šrotuje v hlavně. Nazval jsem si to pro sebe "nanohajzl", ale problém bude v tom aplikování. Já jsem sám zkoušel objednat nanopěnu a vystříkal jsem s ní mísu a nechal působit. Bohužel žádný efekt. Nano spreje jsou krátkodobé. Co takhle speciální systém vysokotlakého čištění. (něco jako wap) Nyní mají toalety splachování na tomto principu, jen nedostatečně silné. Chtělo by to tedy vyrobit mísu, která se dokáže spláchnout tak, aby ze sebe všechno dostala. Čistící prkýnka zadek se již také prodávájí a mají úspěch v různých zemích, ale to je zase jiné téma...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)