Nápad - Skutečně zimní pneumatika a disk
Nápad - Victoria's Secret for Men

Máš nápady? Pomož těm, kteří je využijí... aneb nejen lítající Zetor

FlyingZetorPozorovnal  jsem o víkendu Fabii řítící se po polní cestě ve stylu Paříž Dakar....
...a napadla mě jedna z cest, jak mladí mohou pomoci starším.

Storyboard pro reklamu Zetoru.... a challenge pro mladé onlinisty

A co vy?

  • Napadají vás nějaké "ulítlé" nápady na komunikaci tradičních značek a výrobců, které teprve čeká přerod do komunikace pro 21. století ?
  • Proje-li byste se rádi traktorem?

Super. Stačí jen...

Další mé potřehy k marketingu či jiné nápady.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)