TÉMA - Úvaha o vztahu médií, agentur a zadavatelů a 3 možné cesty, jak z pekla ven
IDEA - 7x7 Life Topics Concept and Service

Nápad - "Jak se žije, když stát zkrachuje" - Zážitkový zájezd do Atén anebo dokument

Nedávno jsem vyslechl povídání o návštěvě u přátel v Aténách. Zaznělo přitom i něco ve smyslu: "Dobrý pro představu, jak vypadá zkrachovalý stát". Zprávy o demografickém vývoji, reálné hodnotě budoucích důchodů atd. jsou pro většinu z nás  příliš abstraktní na to, aby nás "vyprudily" k akci. Konkrétní prožitek má potenciál nás rozpohybovat, ať vlastním či zprostředkovaným zážitkem.

Komu je nápad určen

 • Aktivistům, odborníkům i politikům, kteří chtějí šířit téma dlouhodobě udržitelného veřejného financování včetně zdravotnictví i důchodů.
 • Finančním společnostem typu www.partners.cz , kteří potřebují zákazníky namotivovat na dodržování "Pravidla 60:40 pro domácí rozpočet" s odkazem na to, že stát se o ně nepostará.
 • Těm, podle kterých jako reakce na globalizaci resp. korekce nastane doba lokalizace a lidé se potřebují naučit v takové lokální společnosti fungovat.
 • Běžným lidem, kteří sice vědí, že by něco měli ohledně financí dělat, ale zatím nenašli sílu se k tomu rozhoupat.

Z čeho vychází

 • Učení prožitkem je vysoce efektivní.
 • Řecko s 50% nezaměstnaností mezi mladými, se skokově ořezanými službami státu , zdravotnictví i důchodů je dobrým reálným příkladem, "sand boxem".

 Jak navrhovaný produkt/služba vypadá

Dovedu si představit např. týdenní "zájezd" do Atén či Řecka s návštěvou v/u:

 • různých rodinách - důchodců, mladých lidí, rodin s dětmi,
 • státních zaměstnanců - učitelů, zdravotníků,
 • podnikatelů,
 • odpovědných pracovníků u státní zprávy,
 • oblastech, které jsou postiženy krizí nejvíc.

Zájezd může například pořádat senátor, sněmovna, asociace investičních či penzijních společností...

Obdobně si dovedu představit natočený dokumentární film.

Inspirací může být např. cestovní kancelář Corrupt Tour .

Roman Řípa - Zabývá se firemními strategiemi v Blue Strategy, hledá cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu a snaží se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí . Více o něm zde.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)