IDEA - 7x7 Life Topics Concept and Service
IDEA - Universal City Logistics Services

Téma - Co jsem se naučil za 15 let

15-birthday-cakes-15th-birthday-cake-images-happy-birthday-cake-images-cake-with-many-color-messes-and-white-cream-designBěhem patnácti letech své profesní kariéry jsem se naučil tři věci. A co jste se naučili vy?

 • Marketing není sprosté slovo.
  • Jen je třeba odlišovat mezi "marketigovou komunikací" zejména vedené formou "zatluču ti klíny do hlavy" a "marketingem" ve smyslu "najít, odkomunikovat a dodat hodnotu", což je dovednost, kterou by měl v sobě dnes rozvíjet každý, nechce-li být hříčkou v rukách jiných.
  • Více v Marketing v 1+7 obrázcích a dalších příspěvcích o marketingu.

 • Obchod není sprosté slovo.
  • Jen je třeba odlišit mezi obchodníkem a prodavačem "teplé vody" případně spekulantem. Identifikovat, co člověk opravdu potřebuje, najít k tomu odpovídající produkt a zprostředkovat jeho efektivní pořízení je stejně náročné, jako produkt vyrobit. Oproti tomu vnutit lidem, co nepotřebují nebo hrát hry typu "nespekulujeme, neparazitujeme, poskytujeme trhu likviditu" je určitě legální, otázka je, kam až je to etické.
  • Více v Podporuje Váš obchodní (CRM) systém obchod a dalších příspěvcích o obchodu.

 • IT není sprosté slovo.
  • Jen je třeba si uvědomit, že dobrý ITík musí být profesionální schizofrenik schopný oprostit se od pohledu tvůrce, "stavitele chrámů" a přepnout se do pohledu uživatele. Což málokdo dokáže dobře, Apple je jednou z výjimek. Peklo pro programátory vypadá jednoduše, jsou odsouzeni k používání svých vlastních výtvorů.
  • Více v Business versus IT aneb jak najít společnou řeč a dalších příspěvcích o IT.

A co jste se naučili vy?

Roman Řípa - Zabývá se firemními strategiemi zejména po stránce marketingu, prodeje a IT v Blue Strategy Zajímá ho i téma financi. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)