IDEA - Universal City Logistics Services
Idea - Community Intercom

Nápad - "Odejdu v klidu" - Předplacená pohřební služba právními, bankovními, IT a dalšími službami

RIPservices-grave-2036220_1920Jak odejít ze života s vědomím, že pozůstalí s tím nebudou mít starosti? Zařiďte si vše ohledně svého pohřbu na jednom místě. Odcházejte s vědomím, že vše proběhne v klidu, i když třeba mezi pozůstalými nepanují nejlepší vztahy nebo nejsou zrovna skvělí zařizovači.

Koncept

Odejdu v kliduKoncept služby "Odejdu v klidu"

Základní služby

Zařiďte si vše ohledně svého pohřbu na jednom místě a odcházejte s vědomím, že vše proběhne v klidu, i když třeba mezi pozůstalými nepanují nejlepší vztahy...

 • Oproti běžné pohřební službě, na kterou se obracejí pozůstalí, budoucí zesnulý vše ohledně svého pohřbu dohodne předem:
  • s jasným rozsahem dodaných služeb,
  • s předáním všech podkladů typu seznam adres k zaslání parte.
 • součástí dodávky jsou i právní služby:
  • od sepsání správné běžné závěti,
  • po složité předání vlastnictví podílu ve firmě
  • včetně řešení daňové agendy,
 • i další služby:
  • například předem sjednat realitní služby spojené s prodejem nemovitosti deklarovaným v závěti,
  • ukončením internetových služeb - např. zrušení účtu na Facebooku s vytvořením zálohy/alba " To nejlepší od dědečka z Facebooku...",
  • ukončení jiných služeb - připravit předem a uplatnit platnou plnou moc na
   • zrušení služby a vyhnout se tak nechutnostem ze stran bank, telekomunikačních operátorů, dodavatelů energií apod. , kteří si vesele vymáhají poplatky za služby po smrti objednatele a následně vymáhají i pokuty za neplacení, namátkou zde., což lze chápat jako součást retenčních programů souvisejících ne se zemřelými, ale pozůstalými,
   • převedení finančních prostředků tak, aby  například při náhlé smrti při autonehodě nezůstala rodina odříznutá od prostředků pro provoz domácnosti do ukončení dědického řízení.

A to vše včetně vyřešení úhrady těchto služeb, aniž by byla kolize s dědickým řízením.

Vlastní rozloučení předem

Smrt lze vnímat i jako okamžik předání svého poselství nasledující generaci. Proto může mít smysl si sám připravit předem svůj smuteční "projev". Iniciačním k tomu může proto scéna z pohřební síně ve filmu Láska nebeská, kdy se zemřelá žena loučí s pozůstalými hudbou, kterou s manželem vybrali a promítanou sadou fotografií z jejich  života. 

Scéna s vlastním pohřebním poselstvím ve firma Láska nebeská

Vytvoření takového multimediálního rozloučení může být novou položkou do nabídky pohřebních služeb. Může být navíc nabízená a placená předem tj. s pozitivním vlivem na cash flow firmy. Předpokládá to ale určité investice do vlastních pohřebních síní viz digitální plakáty umístěné vedle katafalku.

JDDIArticle-Funeral01-1920x660Digitální plakáty s profesionálními signage obrazovkami přehrávající videa a obrázky

Inspirací (nejen) k vytvoření svého poselství může být služba http://mojesmrt.cz zejména pak 7. krok "moje poslední přání".

Další možná rozšíření

 • Pozdrav ze záhrobí - Mobilní operátoři by mohly nabídnout službu "Pozdrav ze záhrobí", kdy telefonní číslo zůstane po smrti nepoužitelné pro nikoho jiného a pro jeho zavolání se ozve předem připravený zvukový záznam, který se spustí např. jen pro vybraná čísla např. pozdrav babičky dětem či vnukům.
 • Darování orgánů - V rámci služby lze vyřešit i darování orgánů. Legálně lze pouze zakázat transplantaci vlastních orgánů či povolit jejich využití k jinému účelu např. výzkumu .  K tématu také institut dříve vysloveného přání dle  par. 36 zákona 372/2011 sbírky . Pokud považujete za legitimní nelegální prodej vlastních orgánů, více k propátrání na dark či deep webu.
 • Zmražení těla -  Lze nabízet vcelku dostupné služby zmražení těla s vidinou jeho oživení, až pokročí možnosti medicíny.
 • Životní pojištění - Služba není jen pro ty, kteří by ji chtěli v blízké době využít. Může být i pro ty, kteří rádi mají rizika pod kontrolou a jsou ochotni se připravit předem. Čímž se služba začíná podobat životnímu (rizikovému, neinvestičnímu !!!!!) pojištění, pro které může mít obdobné spouštěče/triggery - narození dítěte, svatba, nepříjemná zdravotní komplikace, autonehoda apod. Koneckonců prodej vhodného životního pojištění může být součástí dodávaných služeb.
 • Konzultace s psychologem - urovnání vztahů - Součástí příprav k odchodu ze života může být i snaha o urovnání vztahů s důležitými lidmi vašeho života. K tomu se může hodit nabídka specializovaných služeb (prezentovaných na e-shopu ?) typu "Urovnejte vztah s dcerou / synem / ... odpusťte svému otci / matce /... " Ty koneckonců mohou přinést efekt i před smrtí ;-)

Možná komunikace

Odejdu v klidu - banner - vertical


Poděkování

Vřele doporučuji navštívit web https://mojesmrt.cz/ připravený ve spolupráci s www.cestadomu.cz , který myšlenku služby inicioval.

Kudos také www.tomashajzler.com za upozornění na službu.

A co vy?

 • Co ještě byste od takové služby očekávali?
 • Kdy a jak by vám měla být nabídnuta, abyste ji využili? Mají smysl letáky na velkých městských hřbitovech? V čekárnách v nemocnicích? Na Správě sociálního zabezpečení? Jinde?
 • Dodáváte službu, která by šla do mapy přidat?

Skvělé. Stačí málo...

 

Více z mých nápadů, témat a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)