Idea - Self-service placed on the main commuting roads
idea - Mobile Playground

Idea - AI - Artificial Intelligence Based Remastering of Historic Recordings

AI Based Remastering - HeaderListen to the recordings from the 20th century as if they were recorded with the newest technology... with a small help of an artificial intelligence.

AI Based Remastering3

Idea of remastering of historical recordings with AI

Useful links

What's next

  • Do you know the service already providing this? 
  • Are you fan of older music? Will you use this recording improvement of not?
  • Are you AI expert? Are you interested in making this work?

 

Roman Řípa is focused on innovation and business consultancy at www.bluestrategy.cz  ,  trying to be a citizen at www.rozpocetobce.cz showing the budgets of all municipalities in Czech Republic. and helping the SMEs in www.profirmy.eu

Roman Řípa - Rozvíjí nápady v procesy, které přináší radost i $$$ v RomanRipa.com, působí jako e-commerce advisor v emorfiqu, rozvíjel elektronické podepisování jako digital advocate v Signi.com, rozvinul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, řešil firemní strategie v Blue Strategy, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy v Profirmy.eu, z Oraclesi odnesl nadšení pro Business Intellegence a Data Warehousing z Asseco porozumění vývoji ERP systémů, snažil se být vědomým občanem v projektu Rozpočet obce zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)