idea - Mobile Playground
"Vydělávám jen 60% toho, co vydělávám" - Aliance Rozpocet 60%

Idea - Záchranný balíček pro ženy

SaveMeWomenRescuePackageCZ-IconSlužba pro ženy v krizových situacích může nabídnout:
Fáze 1. - e-shop s produkty pro zažehnání urgentní situace - čokoláda, zmrzlina, alkohol, oříšky, sladké ovoce...
Fáze 2 - nabídnutí návazných služeb - mám problém s: muži, dětmi, rodiči, svým vzhledem a stárnutím, smyslem svého života...

ZachrannyBalicekProZeny

Fáze 1.  - Zažehnání urgentní situace

  • Eshop s objednávkou urgentního dodání produktů vhodných pro situace, kdy se žena cítí zoufalá.
  • Za sebou může mít plnoformátový e-shop s potravinami např. www.rohlik.cz či www.kosik.cz, ovšem se zajištěním prioritního rozvozu. Půjde o obdobu virtuální mobilních operátorů zaměřených na specifické segmenty zákazníků a přitom využívající úspory z rozsahu infrastruktury společné pro větší počet zákazníků.
  • Pokud by si služba logistiku zajišťovala sama, může při brandigu vozů vyjít z designu "Pivní pohotovosti" tj. používat vozy se sirénami a světelnými majáky. I vozy generických dodavatelů mohou být v "Urgency" provedení.
  • Možné subsegmenty: BIO, Bezlepkové, vegan, EMO...

Příklady produktů:

Fáze 2. - Nabídnutí návazných služeb pro skutečné řešení

  • www.navodnazeny.cz - Pomůže mužům, zejména analytičtějším typům, pochopit některé aspekty měsíčního ženského cyklu. Má potenciál zachránit anebo zpříjemnit milióny manželsví.
  • "Nespokojení 35+" - zatím jen koncept služby, cíl je obdobný, porozumět lépe sami sobě i tomu druhému a změnit své postoje a vzory chování tak, aby vše bylo harmoničtější.

A co vy?

  • Ocenily byste někdy takovou službu? Jak by přesně měla vypadat pro 1. urgentní  i 2. řešící fázi?
  • Máte jakákoliv doporučení pro 1. či 2. fázi? Konkrétní existující služby , knížky, jiné zdroje informací?
  • Chtěli byste se na nabídce řešení pro 1. či 2. fázi spolupracovat?

Stačí málo....

Více z mých nápadů, tipů a témat.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvinul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)