idea - Mobile Playground
NÁPAD - "Vydělávám jen 60% toho, co vydělávám" - mem od ČNB?

Idea - Záchranný balíček pro ženy

SaveMeWomenRescuePackageCZ-IconWeb zaměřený na ženy v krizových situacích.
- Fáze 1. - e-shop s produkty pro zažehnání urgentní situace - čokoláda, zmrzlina, alkohol, oříšky, sladké ovoce...
- Fáze 2 - nabídnutí návazných služeb - mám problém s: muži, dětmi, rodiči, vzhledem a stárnutím, smyslem svého života...

  SaveMeWomenRescuePackageCZ
 

Roman Řípa - Zabývá se firemními strategiemi v Blue Strategy, hledá cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu a snaží se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí . Více o něm zde.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)