Idea - Záchranný balíček pro ženy
Tip - How to listen to music you love and other thoughts about innovation

"Vydělávám jen 60% toho, co vydělávám" - Aliance Rozpocet 60%

PenizeNaUteku-AnimHomeĆlověk se učí zacházet celý život. Skvěle se k tomu hodí projekt ČNB www.penizenauteku.cz, pro výuku dětí na základní škole i pro řízení rodinných financí dospělými. Jak by šel projekt vylepšit? 

 

Co je hotovo - "Vydělávám jen 60% toho, co vydělávám"

Na projektu ČNB www.penizenauteku.cz je skvělá zejména část "Zkroťte rozpočet" , kde průvodce člověka:

 • navede ke zmapování svých výdajů dle typu,
 • s jasnými doporučeními, jak se k jednotlivým typům chovat a
 • vede ho tak ke případné změně svého chování.

Vše přitom vychází z konceptu domácího rozpočtu 60% Solution , jehož autorem je údajně bývalý šéfredaktor MSN Money's Richard Jenkins, více např. zde. Myšlenku lze stručně shrnout do věty "Vydělávám jen 60% toho, co vydělávám". Jinými slovy na provoz svůj resp. své domácnosti mohu utratit pouze 60% mých měsíčních příjmů, ostatní musí jít na dlouhodobě známé výdaje, rezervu a spoření na budoucnost. Tomu musím přizpůsobit svůj životní styl. Pokud člověk opravdu není v krizové situaci, tak bezpodmínečně.

 

Vydelavam-jen-60Princip 60% Budget Solution

Jak to vylepšit - Peníze na útěku od ČNB s domácím účetnictvím dle PSD2 směrnice

Jednoduše... K existujícímu webu www.penizenauteku.cz přidělat ještě transakční část tj. umožnit jednotlivý lidem si pod svým účtem vytvořit svůj vlastní domácí rozpočet v elektronické podobě. Vyjít může z úvodní verze vytvořené na papíře. A následně do struktury plnit všechny své příjmy a výdaje z bankovních účtů.

Příležitostí je EU směrnice PSD2 , která nařizuje bankám na evropském trhu otevřít své systémy třetím stranám. Takže by služba www.penizenauteku.cz  měla snadno přístupné údaje ze všech bank operujících na trhu v ČR.

Zabije se tak několik much jednou ranou:

 1. Lidé by si mohli nejen navrhnout rodinný rozpočet, ale i podle něho skutečně řídit své každodenní výdaje.
 2. Regulátor, který je mimo jiné odpovědný za regulaci dle PSD2,by si sám vyzkoušel, co to znamená být třetí stranou tj. lépe by věděl, co vlastně reguluje.
 3. Last, but not least, povědomí o projektu, který je opravdu užitečný, by se zvětšilo.

 

PenizeNaUtekuAminCompressed1000 Průvodce rozpočtem na www.penizenauteku.cz
Skvělý projekt, o kterém skoro nikdo neví

Jak by mohla aplikace vypadat? 

 1. Kromě klasického "koláčového" zobrazení již vynaložených výdajů různých dle kategorií výdajů,
 2. a ročního/měsíčního plánu rodinného rozpočtu ve stejné struktuře
 3. může být pro "rozpočtově napjatá období" užitečný "denní hlídač výdajů" viz níže,
 4. ideálně jsou do apky vloženy nějaké prvky gamifikace a další pomůcky v "utužování nových zvyků" jako jsou např. v mobilních alikací pro běhání, hubnutí či učení se cizích jazyků, které potřebnou "autobuzeraci" zpříjemňují a usnadňují,
 5. s tm souvisí příležitost šířit znalosti na téma "jak z žádoucího chování udělat návyk" viz např. "Jak vytvořit návyk" od Jan Melvil či "Jak si vytvářet návyky a změnit tak svůj život" od www.prectime.cz
 6. i šířit znalostí na téma, jak s penězi dobře hospodařit tj. nezužovat pojem "finanční gramotnost" na znalost bankovních produktů viz např. 
 7. Finance pro radostKuřátko Pipo .

CNB-peniza_na_uteku_namet-mrtva-nevesta Inspirace k dennímu hlídači rozpočtu

 

Projekty a produkty k tématu

Projekty

Produkty bank 

Fintechy

Aplikace vyvjíjené v Česku mají to kouzlo, že lze snadno testovat zapojení celého společenství tj. banky + fintech aplikace + vzdělavatelé dospěkých i dětí ve finanční gramotnosti. věřené hypotézy a získané aknow-how jde pak v určité míře rollovat do světa.

Aliance Rozpocet 60% #rozpocet60

Úplně nejlepší bude, pokud se všichni zainteresovaní spojí na jedné platformě.

 • Pod jedním brandem, třeba Aliance Rozpocet 60%
 • s hashtagem
 • #rozpocet60 budou tlačit mem odpovědného zacházení s penězi "Vydělávám jen 60% toho, co vydělávám". 

To jest:

 • Vzdělávači typu Finance pro radostKuřátko Pipo  poskytnou hlubší vhledy do toho, s čím vlastně lidé ohledně správy svých peněz bojují a co jsou a nejsou cesty ke zlepšení - například "Prudit děti, že nedostanou přes apku kapesné, pokud nesplní apkou zadaný challange "vynést koš" není dobrý nápad, protože...."
 • Fintechy typu Spendee získají náměty na správný vzdělávací kontext k zbrazovaným datům a náměty, jak dodat lidem ještě větší přídanou hodnotu.
 • Banky si vychovávají odpovědné spotřebitele pro investiční produkty.

Co myslíte?

 • Napadá vás jak projekt www.penizenauteku.cz lépe zpropagovat?
 • Znáte jiné iniciativy, které podporují finanční gramotnost?
 • Napadají vás jiné cesty, jak finanční gramotnost podpořit?
 • Myslíte si, že  úvaha o aplikaci nad projektem je smysluplná?

Více z mých "snů" o financích.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi v www.romanripa.com , řešil firemní  strategie v Blue Strategy, rozvinul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)