Idea - How to Double the Capacity Of Toilets
TIP - Ideální informační podpora řízení produktu

NÁPAD - Zvýšení finanční gramotnosti menších firem - Idea podnikatelské ekademie (nejen) pro banky

FPFHeaderKdyž budou české firmy umět lépe řídit své finanční prostředky, bude to mít miliardové dopady.
Pro jejich majitele, zaměstnance i státní rozpočet. Významě to ovlivní kvalitu života v zemi.
Banky v tom přítom moc nedělají, ač by mělo být v jejich zájmu si vychovávat nové "cash cow". Jak by to třeba mohlo vypadat? 


Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příležitost na trhu

Příklady témat ohledně řízení financí ve středních a menších firmách:

FPF - TopicsPříklady témat na www.financeprofirmy.cz/tipy

V čem je zrada

Potíž je, že ohledně finančním graotnosti (nejen) SME je situace obdobná Hlavě XXII. Po takových informacích není zásadní poptávka, protože není chápána jejich hodnota pro úspěch - života či firmy.

V podstatě jen ti, kteří chtějí růst v nějakém okamžiku pochopí, že zvládnutí financí je pro ně zásadní kompetence, i když jsou duší konstruktéři, obchodníci apod.

Související odkazy

Co myslíte?

  • Využili byste takové tipy?
  • Máte služby, které s jednotlivými tipy souvisí?
  • Naapadá vás, jak vše uvést v co nejširší používání?

Skvělé. Stačí málo:

Více z mých "snů" o financích.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)