Idea - Speaking Doormat #IoT
Idea - Marble Hill For Schools etc.

Nápad - Automatická registrace u lékaře přes tablet za 2 litry


Automatická registrace u lékaře SmallVyvolávací systém u ordinací lékařů jde pořídit s nízkými investičními náklady. Veškerá "chytrost" je v software alá Uber. Zkracuje dobu čekání, zmenšuje frustraci pacientů a sám na sebe si to vydělá zobrazováním inzerce. Proč není? Nevím....

Inspirace

Pobavila mě na twitteru následující fotka "sofistikovaného" vyvolávacího systemu. 

Registrace inspirace

Do muzea nebo do show odskurností super.

Řešení

Nejde to udělat trochu elegantněji? Co zvládné třeba levný tablet upevněný na dveřích?

Automatická registrace u lékaře FullIdea vyvolávacího systému pro ordinace s nízkými náklady

DTSBWFC9003_4-1000x1000Chcete to vyzkoušet?

Levné tablety 10" jsou třeba na Alze. Pokud se vám nechce lepit tablet na dveře a suchý zip se vám zdá příliš rizikový, jde použít třeba upravený ochranný držák tabletu na stěnu od Jansenu. Hodně štěstí ;-). Třeba týmu projektu www.ulekare.cz by to do konceptu zapadnout mohlo jako alternativní řešení pro ty, kteří chytrý mobil nemají nebo ho mají jen na volání.

Více z mých nápadů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. Více o něm zde.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)