Idea - Marble Hill For Schools etc.
Agile Sucks ... If You Deliver a Car Without an Engine

Nejlepší inovační nástroj je Kanagom - Příklad hodinek, magnetu, eshopu a ženské periody

NavodnazenyMagnetCutZnamená inovace vymyslet něco brutálné nového? Je třeba vybíhat nahý z vany? Nechat si na hlavu spadnout jablko? Napsat křídou E=mc2?

Byl bych v klidu. V mnoha případech stačí "poslepovat Kanagomem" už existující.

Ukažme si to na příkladu hodinek, magnetu a eshopu.

Hodinky

Následující tweet mě pobavil.

Fitbit tweenTweet o Fitbitu z 21. prosince 

Pak jsem začal přemýšlet. Co kdyby takovou zprávu dostal i partner? Nebylo by to pro něj užitečné upozornění, že některé věci ne/má dělat a očekávat? Kolika zbytečným negativním emocím a trápením by to zabránilo?

Magnet

Jenže stačí pouhé zaslání údaje, pokud jej člověk nedokáže správně interpertovat? Pak jsem si vzpomněl na léta starý projekt www.navodnazeny.cz . Ano, projekt by si zasloužil vhodnější název, z kterého by byl jasnější přínos, typu Spokojená žena, HappyWife, Poučený muž, Cyklický můž, Žijme s periodou, S periodou šťastně apod.

Nicméně podstata je super. Základem je model průběhu ženské periody, kdy pro každou ze 4 fází je pro muže od muže srozumitelně popsáno, proč a jak se žena chová a co má a nemá dělat on. Ano je to jen model, nicméně více než trochu šprochu na něm bude. Shrnutý je například na tomto magnetu na ledničku.

NavodnazenyMagnet4 fáze průběhu ženské periody
a jejich stručný popis na magnetu na ledničku

Mobilní aplikace

Ke konceptu existuje názorný web, knížka i zmiňovaný magnet. Stejně tak jde zhustit vše do mobilní aplikace, klidně i bez jakéhokoliv programování s využítím odpovídajících služeb typu Adamapp .  Aplikace partnera pak může převzít zprávu z hodinek partnerky a rovnou zobrazit příslušná doporučení.

Navodnazeny-miobilni-appkaMožné uspořádání informací o 4 fázích v mobilu

Eshop(y)

Analyzovat jakýkoliv data můžeme do úmoru, ale pokud na základě toho neuděláme nějakou akci, je to úplně k ničemu. Každá akce ovšem bolí. Nešla by nějak neusnadnit?

Co tedy nabízet přímo v mobilu akce vhodné pro jednotlivé fáze periody? Například:

Kouzlo Kanagomu

Smysluplnou inovaci jde zkrátka vytvořit i jen tím, že se poslepují již hotové kusy dohromady.

Lepidlem, Kanagomem, mohou být například integrační služby. Těmi lze spojit mnoho na webu a díky IoT často i ve fyzickém světě. Příklady služeb:

Příklady konkrétních integrací najdete například zde.  Příklad za mě: Chcete olajkované příspěvky ze socek týkající se vašeho oboru automaticky uložit do tabulky v google tables pro další zpracování? Není nic jednoduššího. Obdobně lze následně informovat o novém přírůstku členy vašeho týmu přes mail či Slack apod.

IFTTTTwiitterPropojení Twotteru a Google Sheets

Integrace sice byla původně doménou IT. Je ale více a více přístupná normálnímu člověku viz např. Zapier Paths.

Spojování samozřejmě vyžaduje určitou přípravu. Proto jsou také tak užitečné koncepty otevřených rozhraní (API) , ať už se to týká:

Jiné příklady "lepení":

Jste připraveni lepit?

Rádi vám v tom pomůžeme ;-)

  Button_ozvete-se-mi

Jeden ze souvisejících nápadů je Záchranný balíček pro ženy. Více z mých témat, nápadů a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. Více o něm zde.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)