Agile Marketing with Digital Posters - "Czech Beer in Poland" Example
#ApplePay - Ovocnáři jásají, banky už myslím méně

Coffee Machine Which Everybody!!! Can Manage

FriendlyCoffeeMachine - HeaderEvery office rat has ever fought with a coffee machine. You need a coffee NOW, but the machine wants "something"... So what about to build the friendly coffee machine and win the complete market?

FriendlyCoffeeMachine

Friendly Coffee Machine Concept

Další rozšíření

  • Stejně jako výzvy k údržbě kávovaru s QR kodem  odkazujícím pro nápovědu se na displeji mohou ukazovat krátké firemní zprávy přebírané z
    • firemního RSS kanálu,
    • firemního Twitter účtu
    • nebo z vlastního administračního rozhraní přístupné z webové stránky spojené s daným kávovarem /běžícím na zabezpečeném cloudu, nikoliv z vlastního kávovaru.

Kudos & Related Ideas

Kudos to Ondřej Kokeš for an idea initiation ;-).

Related ideas:

What do you think?

  • Do you know the coffee machine already working like this?
  • Would you buy such a thing - into your company or for your customers as a facility manager or coffee supplier?
  • Are you able to hack the existing coffee machines to work like this?

Button_let-me-know

Explore my other Ideas.
 
Roman Řípa loves to innovate and build the stuff in   #fintech    at Blue Strategy.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)