Coffee Machine Which Everybody!!! Can Manage
Deklarace agilního rodiče

#ApplePay - Ovocnáři jásají, banky už myslím méně

Apple-pay-532764Český Twitter zprovoznění ApplePay oslavoval vcelku bouřlivě. Podporující banky byly chváleny do nebes, což se v českých končinách vidí málo kdy. Je ale ApplePay pro banky taková výhra?

Jasně nabídnou chtěnou službu svým zákazníkům. Což je ve financích dost rarita. Kdo chce nějakou novou finanční službu, když vyloženě nemusí?

Například jeden z mnoha tweetů s #applepaycz:

Nicméně další zpráva následovala záhy. Byla prostá. K ApplePay bude kreditka:

Mno proč ne. Možná jen v US. Možná jen do nějaké doby.´Možná 2% nebudou pořád...

Podstatu tohoto sdělení ale za pár dní dle mě trefně pojmenoval Kamil Rataj z Creditasu, když mluvil o své apce:

Klíčová je věta "pro mnohé může být Richee už plnohodnotnou náhradou banky, zejména pak pro aktivní mladé lidi".

Ano, Pro provoznění Richee opravdu stačí jen stáhnout apku do mobilu, stejně jako Angry Birds a WhatsUp. Jen vám příjde domů A4 s upozorněním, že tedy u nich máte účet. Vidíte tam nějaký důvod, aby šel mladý člověk na pobočku do libovolné banky? 

Žijeme v době, kdy se změny na trhu mohou dít opravdu rychle a ve velkém měřítku. Fáze popírání ohrožení zaběhlých business modelů mohou trvat opravdu jen určitou dobu.

A co vy?

  • Myslíte, že jsem úplně mimo nebo vám to dáva smysl?
  • Co by měly banky dělat, aby se s tímto konkurenčním tlakem se ctí vyrovnaly?

Button_ozvete-se-mi

Více z mých postřehů k Financím Agile, případně tématnápadů a tipů.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)