Coffee Machine Which Everybody!!! Can Manage
Deklarace agilního rodiče

#ApplePay - Ovocnáři jásají, banky už myslím méně

Apple-pay-532764Český Twitter zprovoznění ApplePay oslavoval vcelku bouřlivě. Podporující banky byly chváleny do nebes, což se v českých končinách vidí málo kdy. Je ale ApplePay pro banky taková výhra?

Jasně nabídnou chtěnou službu svým zákazníkům. Což je ve financích dost rarita. Kdo chce nějakou novou finanční službu, když vyloženě nemusí?

Například jeden z mnoha tweetů s #applepaycz:

Nicméně další zpráva následovala záhy. Byla prostá.

K ApplePay bude kreditka:

Možná jen v US. Možná jen do nějaké doby. Možná 2% nebudou pořád. Jeden subjekt každopádně přebírá celý jeden segment zákazníků tisícům bank na celém světě v přímém přenosu. Žijeme zkrátka v době, kdy se změny na trhu mohou dít opravdu rychle a ve velkém měřítku. Fáze popírání ohrožení zaběhlých business modelů mohou trvat opravdu jen určitou dobu. Je něco takového dobře? Na jednu stranu, zkrátka obslouží zákazníky efektivněji. Na druhou stranu, z nějakého důvodu asi anti-trust zákony vznikaly....

Mohou s tím banky něco dělat?

Možná mají 3 principiální volby:

 1. Mohou soutěžit v rychlosti řezání si větve pod sebou a předhánět se, která nabídne podporu globálních platebních a jiných služeb typu Apple Pay dříve s vírou, že s pro sebe vymyslí něco jiného.
 2. Anebo, a to je ta bolestivější cesta,
  • (spolu) vytvořit ekosystém, kde "platebních aplikací" bude mnoho, což je pro spotřebitele -, 
  • ale každá bude moci nabídnout extra přidanou hodnotu, což je pro spotřebitele +, viz např. koncept Enriched Payments Data
  • mimochodem jim to umožní i rozšířit nejen #cashless platby, ale i #cardless platby přes evropské instantní platbySEPA Instant Credit Transfers, čímž se se svými zákazníky mohou podělit o ušetřená feečka za zprostředkování karetních plateb.
 3. Anebo to nechat být, vykešovat, co na trhu jde a pozvolnou cestou zaniknout.

A co vy?

 • Jsou oligipoly dobře nebo špatně?
 • Mohou lokální banky něco dělat s konkurenčním tlakem globálních hráčů typu Apple?
 • Co? Máte konkrétní případy či náměty?

Stačí málo:

Více z mých postřehů k Financím Agile, případně tématnápadů a tipů.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)