#ApplePay - Ovocnáři jásají, banky už myslím méně
Jak šířit myšlenky s největším efektem? Zabalit je jako spermie.

Deklarace agilního rodiče

Scrum-amos-logoUvádí vás název a text Deklarace konzervativního rodiče v ne zcela libý stav?

Pojďte mi pomoci vymyslet smysluplnou odpověď.

Ne ve smyslu "Já mám pravdu a ty né", ale spíš si vyjasnit, jak provozovat systém, kde odlišné koncepty vzdělávání vedle sebe mohou dále koexistovat a stále tomu stát může efektivně poskytovat zázemí.

Chtěl bych tímto hluboce poděkovat paní Laďce Ortové. Ve své Deklaraci konzervativního rodiče stručně a jasně formulovala své požadavky na školu. Čehož jsem já za 7 let školní docházky mých dětí nebyl schopen a zmohl se jen na občasné střípky. Z její strany je to jasně formulovaná poptávka, na kterou lze dodat řešení.

Ano, v  80% jejích bodů si já myslím pravý opak. Takové konstatování samo o sobě k žádnému konstruktivnímu řešení ovšem nevede. Ano, dotazník Scia na www.mapaskol.cz je užitečný nástroj, jak si srovnat, zvědomit, pojmenovat hodnoty. Ano, člověk při volbách školy musí učinit rozhodnutí, které je s ním a s jeho dítětem co nejvíce v souladu. Ano, může se člověk sám vzdělávat v oblasti pedagogiky a rozvoje dítěte. Ale to pořád nestačí na vlastní konstruktivní vizi ideálního školství.

Scio-mapaskoly-dotaznikÚvod do dotazníku pro hodnocení školy -Zdroj: Scio.cz, mapaskoly.cz

Jablko

Až včera mě osvítilo. Sedím si tak na workshopu BrandNew o "agile" přístupu marketingu. "Agile" je ve světě businessu horký buzzword, pod kterým se skrývá ledacos,

  • od cost cuttingu, který se jednou za čas udělá pro odsádlení organizace,
  • přes optimalizaci organizační struktury, procesů a plánování,
  • po hlubokou a poctivou snahu udělat život lidem radostnější a produktivnější.

Bavíme se o "Scrum Retrospective". Což je rituál, kdy si s jasně danou periodou, jednou za týden, 14 dní či měsíc se svým týmem sednete, zapomenete na všechny operativní problémy i dlouhodobé cíle a položíte si 3 triviální otázky:

  1. Co nám v minulé periodě zafungovalo skvěle?
  2. Co nám v minulé periodě nefungovalo?
  3. Co v příští periodě zkusíme/budeme dělat lépe?

Rituál tak dopřává prostor poodstoupit, zastavit se, "zvědomit" společně, co zbývá v operativní "pěně dní" trestuhodně opomíjeno.

Diskuze se stočí k HR rozměru celé diskotéky. K tomu, že někteří lidé přímou kritiku "Nejvíc nás brzdil tady Bill, pořád jsme na něj museli čekat" nesnesou a raději z týmu odejdou. A že je třeba tým dostat do mind setu "Hele jasný, chyby se dělají, co můžeme udělat pro to, aby už nenastávaly". Což má logický dopad jak do SAPové výsledovky, tak do pocitů lidí v týmu.

Diskuze je také o tom, že zvýšit efektivitu člověka 2x je velmi obtížné, ale zvýšit efektivitu celého týmu třeba 3-5x je prokazatelně naprosto reálné. A proto zaměření na tým místo na individualitu dává v současné době velký smysl. Což tedy může být prostředí, do kterého budou vstupovat současní studenti, až budou vycházet ze škol do pracovního procesu.

Aha 

Já si tak sedím, popíjím kávu.

A najednou mi vyvstane v hlavě myšlenka, evidentně spojená s deklarací paní Ortové.

Zkuste si ji říci sami v klidu, ideálně do ticha nahlas:

Co kdyby se ve školství nastaveném na vývoj individuálních lidí a ne týmů,

postaveném na chybě, za kterou se trestá, viz např. známky a jejich vnímání,

najednou dělal ve třídě každý týden Scrum Retrospective

kde si "tým" otevřeně říká "Co nám ne/šlo dobře a budeme dělat lépe?"

Trochu mi to vyrazilo dech. Dál jsem to zatím nedomyslel. Ano, jasně, dítě v X tém roku není na něco takového úplně zralé. Jen cítím, někde hluboko v sobě, že toto by mohl být ten správný směr úvah pro konstruktivní definici vlastního školství.

Scrum-cheatsheet-summary

Koncept řízení týmu SCRUM a role retrospektivy  něm
Zdroj: https://www.developmentthatpays.com/

Důležitý dovětek

Znovu, není to o tom, zda má pravdu paní Ortová či já. Oba dva postoje mají svůj smysl a význam v současné společnosti. Nemusí z toho být hádka "má to být tak, či tak". Stejně jako nemocnice je schopná obsloužit lidi s různými nemocemi nebo firma zákazníky s různými potřebami, proč by školství nemohlo poskytovat nabídku škol s odlišnými koncepty vzdělávání? Naprosto natvrdo, přiznaně. Chcete školu konzervativní - doleva, chcete školu agilní - doprava.

Stejně nikdo neví, co bude fungovat, to se pozná za 15-20 let. Ale pojďme do toho, každý podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. A prostředí, zázemí pro to může poskytovat stát. Aby pak úkrok někam nebyl k dispozici jen elitě, která si to může zaplatit.

To může být pozitivní vize flexibilní školské platformy. Prostředí, kde se otevřeně přizná, že takhle to asi už nefunguje, pojďme tedy poctivě zkoušet a prostě uvidíme.

Další odkazy k tématu

Prvním dotazem do Google zjistíte, že myšlenka agilního školství logicky už existuje léta...

Aktivity , které by vás také mohli zajímat:

O "Agile" konceptu ode mne:

A co vy?

  1. Přijde vám úvaha alespoň trochu smysluplná?
  2. Máte k ní nějaké postřehy, konstruktivní i brutálně jízlivé?
  3. Znáte jiné aktivity , které by stálo za to uvést na seznamu výše?
  4. Napadá vás, jak myšlenku posunout dále?

Stačí málo...

Více ode mě:

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)