Jak šířit myšlenky s největším efektem? Zabalit je jako spermie.
How to Monetize Instant Payments? For Example By...

Kam s dětmi přes víkend? - Tipy

MapyseznamtipynavyletKam s dětmi přes víkend, pokud člověk nejede mimo město? 

Odkud beru inspiraci já a odkud vy?

Příklady za mě : 


Mapy.cz - Výleťák

Mapy.cz - Tipy na výlet

Mapyseznamtrasy

Goout.net

Goout-prodeti

Kudy z nudy

Kudyznudyvyletystcpesky

Další tipy

A co vy ?

  • kde hledáte inspiraci na víkendové programy s dětmi vy?
  • Co vám pro to chybí? Co vás napadá, že by mohlo být lépe.

Button_ozvete-se-mi

Více z mých nápadůtémat a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)