FX Payments In B2B - Not Only Taxi Drivers are Uberized
B2B Customer FinTech Communities - The Way to Move Faster?

Zvyšte hodnotu svých bytů - Připravte svůj dům na elektromobily

Nabíjení elektromobilů pro obytné domy - HeaderZvyšte hodnotu svých bytů.
Připravte je na budoucnost.
Kompletní řešení nabíjení elektromobilů v obytných domech

EVChargersForCondominiumsCZ

Více informací

A co vy?

  • Už je ve vašem době po nabíjení elektroaut dostatečná poptávka?
  • Jaká auta budete nabíjet?
  • Rádi byste se stali pilotním zákazníkem?
  • Jste developer a uvěžujete o "přípravě na elektronabíjení" ve vašich projektech?
  • Chcete prodiskutovat více, jak přesně služba vypadá?

  Button_ozvete-se-mi

Více ode mne k trhu nemovitostí, více mých nápadůtémat a tipů

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a  firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. Více o něm zde.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)