Jak úspěšně (ne) vyjednávat o ceně v B2B
Idea - Touch Agile Boards

B2B Fintech komunita v Česku - Jak se posouvat rychleji?

Koncept efektivní B2B Fintech komunity v Cesku - Header

Proč se B2B Fintech v Česku nerozvíjí rychleji, jsem se pokusil shrnout ve stavu a možných východiscích.

Jak by měla fungovat B2B FinTech komunita, aby se vše dělo rychleji a efektivněji? 

V čem je problém

Objevit reálnou hodnotu tj. něco, co zákazníci opravdu ocení, začnou používat a budou ochotni to oni či někdo jiný financovat, není v B2B Fintech oblasti triviální. Nikdo nic moc nechce, protože neví, co má čekat. Stejně jako následně hodnotu dodat, zkomunikovat a prodat. 

Pokud se v tom jednotliví hráči ve FinTech oblasti do velké míry plácají sami, výsledkem je do velké míry velká deziluze a velmi pomalý pokrok viz konstatování stavu a možných východiscích

Proto je efektivní spojit síly, společně překonávat obtíže a nafouknout koláč trhu na maximum. Protože jen tak bude objemově zajímavý pro všechny hráče a nepřeválcují ho následně pouze globální rollouty ze zahraničí. Z kterých v Česku moc výnosů nezůstane.

Jak efektivně spojit síly

Jak by měla vypadat B2B FinTech komunita, které to všechno efektivně podpoří?

FinTech Value Creation Architecture7Koncept efektivní B2B Fintech komunity v Česku
Infografika interaktivně

Kdo jsou tedy konkrétní firmy a projekty na území ČR v jednotlivých kategoriích - ať už lokální nebo reálně použitelné?

Seznam firem a aktivit dle 3+4 B2B fintech typů najdete na www.b2bfintech.cz.

Jak atraktivně vysvětlit přínosy

Samotné konstatování. že nějaký systém jde propojit s jiným, není příiš atraktivní. Cestou je pojmenování konkrétních přínosů, které "bezešvé" spojení systémů přinese a případně zajímavá vizualizace propojení. Jeden z možných pracovních pokusů je níže.

B2B Fintech Community - Scenar obchodnikPříklad vizuzalize přínosu propojení banky a dalších komponent v B2B fintech řešeních

Další příklady scénářů pro B2B fintech najdete na www.b2bfintech.cz.

Příklady integrací na české banky na službě Integromat:

Jak propojení zrealizovat

Stejný proces, jen popsaný ve větším detailu, který už umožní vše nastavit a plně automatizovat, je na ukázce níže ze služby Integromat.

Integromat-Gmail-KB-GSheets-PipedriveNastavení toku dat mezi bankou, evidencí pohledávek a CRM systémem v integrační službě Integromat

Další příklady scénářů pro B2B fintech najdete na www.b2bfintech.cz.

Jak zákazníky přivést k tématům a produktům

Pokud se mají FinTech služby mezi zákazníky více rozšířit, musí o nich nejen vědět, musí také mít nějakou znalost "kdy, na co se co ne/hodí a proč". K tomu slouží "content marketingový užitečný obsah.

Obecně lze říci, že s finančního pohledu firmy řeší: 

  1. Krátkodobě hlídejte tok peněz - cash flow
  2. Střednědobě ziskovost
  3. Dlouhodobě růst hodnoty firmy

Tomu lze přizpůsobit vzdělávací obsah , kde u jednotlivých témat jsou prezentovány odpovídající služby viz např. http://www.financeprofirmy.cz/tipy

Lidský rozměr

Zároveň je třeba vědomě pracovat s tím, aby v komunitě byly uplatněny všechny klíčové osobnostní typy spojené s inovacemi viz. např. Miss Happy Go Lucky , Mr. Visionary Creative, Miss Pragmatic, Mr. Analytical, Miss Get Stuff Done, Mr. Perfectionist, Miss Consensus, Mr. Supportive dle Bell Laboratories.

Více k tématu

Ode mě:

Jiné zdroje:

A co vy? 

  • Jste jedním z hráčů zmiňovaných v mapě výše a máte odhodlání, energii, čas či peníze na zlepšení FinTech B2B komunity v Česku?
  • Znáte vhodné adepty, kteří by do komunity měly být zapojení?
  • Napadá vás, jak koncept vylepšit a hlavně realizovat;-)

Skvělé. Stačí málo...

 

Více z mých postřehů k financím, případně tématnápadů a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)