Idea - Touch Agile Boards
Startujeme aneb Spravujete finance svého SVJ odpovědně?

Jak může banka dekomoditizovat své produkty? Například...

FinTech Onboarding - HeaderNapříklad začít dělat, co se bankám nikdy dělat nechtělo.
Spojit jejich "komoditní" produkt s něčím mimo jejich branži.
Aby dodaly společně více hodnoty "bezešvým" spojením.

1. Užitečný obsah

Relativně jednoduchý je první krok. Přesto "bolí", protože se musí člověk zamyslet a probrat s vlastními lidmi, kteří jsou v živém kontaktu se zákazníky a s externisty z určitých oblastí, co vlastně zákazníci řeší.

Ke "komoditním" produktům lze potom přidat v duchu "content marketingu" užitečné návody na to, jak s produkty zacházet v různých situacích. Ve světě DIY je to běžná věc viz třeba videonávody Hornbachu. Ve světě financí to zdaleka běžné není. Za popis životních situací na svém webu si myslím KB zaslouží potlesk, pokryté jsou téměř všechny fáze života včetně smrti:

FinTech - Užitečný obsahUžitečné informace k životním situacím - například smrti klienta

Pozn: Proč by banka nějak významně řešila smrt klienta, když už z něho zřejmě nic nezíská? Stačí si uvědomit, jak vřelý vztah asi získá ke značce pozůstalý, který musí opakovaně pro vyřízení formalit odjet na pobočku 400 km daleko, protože tam měl zemřelý trvalé bydliště .

2. Nezávislá služba

Obsah nashromážděný v prvním kroku je dobrým podkladem do druhého možného kroku - vytvoření aplikace pro zjednodušení akvitit v dané oblasti. Službu může vyvinout kdokoliv, banka ho může podpořit a nasměrovat potřebným směrem. Jak může vypadat rozpracování užitečného obsahu v oblasti smrti klienta? Například jako služba "Odejdu v klidu" stručně popsaná níže.

Odejdu v klidu

Koncept služby "Odejdu v klidu

Pozn.: Více o celém konceptu služby "Odejdu v klidu". Vřele doporučuji navštívit web https://mojesmrt.cz/ přípravený ve spolupráci s www.cestadomu.cz , který myšlenku služby inicioval. Kam může banka směřovat své CSR aktivity je jedna z navazujících otázek. Kudos www.tomashajzler.com za upozornění.

3. Digitální onboarding služby

Spojení externí služby s bankovními produkty znamená pro externí službu splnit řadu požadavků. Čím méně, tím lépe.

Ale jeden z nich je neoddiskutovatelný, co nejlepší podpora digitálního onboardingu.

FinTech Onboarding
Onboarding bankovních služeb v 20. a 21. století

4. Vnitřní integrace

Z vnějšího pohledu je logickým krokem také zintegrování vnitřních procesů a systémů, aby banka mohla na situace v určité oblasti reagovat promptně, konzistentně a úplně. Například v případě situace smrti klienta nastavit předem s klientem související parametry jím používaných služeb a po tom, co smrt nastane, ji odpovídajícím způsobem vyřešit.

Vzhledem ke komplexnosti bankovních systémů a jejich častým zatížením technickým dluhem to může být složitější, než by se na první pohled zdálo. Proto se sliby v této oblasti musí člověk opatrně.

"Jak překlenout  fázi "hlavně podepište to NDA a exkluzivitu"?

V oblasti bankovnictví je jedním z parametrů spolupráce s FinTechy rozsáhlá NDA a exkluzivita spolupráci často na mnoho let. Ač je to z pohledu korporátního short-termismu zcel apochopitelné, poněkud otevřenější přístup ke spolupráci by ve střednědobém horizontu měl mít nezanedbatelné výhodu stručně popsanou schématem níže. Záleží zkrátka na odvaze managementu bank...

FinTech MarketShareVsGrowthProtektivní a otevřený přístup ke spolupráci ve FinTech

A co vy? 

  • Napadají vás další cesty, jak dekomoditizovat produkty?
  • Máte užitečný obsah nebo produkt, který by šlo takto využít? 
  • Máte k věci jíné postřehy?

Skvělé. Stačí málo...

Více z mých postřehů k financím, případně tématnápadů a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)