Jak může banka dekomoditizovat své produkty? Například...
Nápad - Účelové úvěry na B2B e-shopech či financování přímo z ERP systémů

Startujeme aneb Spravujete finance svého SVJ odpovědně?

Rozpočet SVJ- Domeček - BarevnýBýt členem výboru SVJ není výhra v loterii. Odpovědnost za velký dům, nemalé finance ve hře, vysoká škola diplomacie při slaďování zájmu majitelů bytů a nájemců a občas vysilující komunikace s dodavateli.

Jedna z otázek, které člověk nosí v hlavě je "Je ohledně financí SVJ vše v pořádku?". Dostat stručnou odpověď není zdaleka normou. Anebo to stojí spousty ruční práce, kterou je třeba opakovat dokola, protože ano, v Excelu lze řídit svět. A to chceme změnit...

Představete si, že mrknutím oka získáte představu, zda je hospodaření vašeho SVJ v pořádku:

  1. Platí majitelé či nájemci, jak mají?
  2. Nefakturují dodavatelé více, než jste očekávali?
  3. Nemáte na běžném účtu ani málo, ani zbytečně moc tj. volné prostředky smysluplně zhodnocujete?

Pokud se vám něco nezdá, jedním klepnutím uvidíte větší detail, který vás navede, co je příčinou.

Vše je přitom odvozeno od reálných pohybů v bance s minimálním zpožděním.

Významné odchylky od plánu tak odhalíte a můžete řešit včas.

Oslovilo vás to? Mrkněte na www.mesvj.cz .

MeSVJ - UkazkyReportuPříklady výstupů službý www.mesvj.cz pro přehled o financích

Co chystáme dalšího?

Kromě srozumitelného aktuálního pohledu a na finance vašeho SVJ:

  • chceme správcům ekonomické agendy SVJ maximálně zjednodušit práci a udělat vše ve vedení agendy SVJ na minimální počet kliků. To je jedná a zásadí metrika. Poskytování služby výborům SVJ se tak služba zlevní anebo zodpovědné osoby mohou dělat něco užitečnějšího např. vyjednat s dodavateli lepší podmínky dodávek nebo dobře připravit větší opravy domu apod. Zaúčtování 895% pohybů na účtech SVJ bez dotyku lidské ruky? Proč ne?
  • podívat se na zoubek možnostem připojení různých zařízení v domě tak, aby si třeba rozbitá garážová vrata sama řekla o opravu a obratem vás informovala o stavu a plánu dalších akcí. Internet of Things - IoT přece není jen buzzword. ;)

A co vy? 

  • Službu nyní připravujeme a velmi oceníme jakýkoliv váš názor požadavek či komentář.
  • Napadá vás další věci, které by služba mohla umět?
  • Chcete službu využít?

Skvělé. Stačí málo...

Více z mých postřehů k financím, případně tématnápadů a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)