Nápad - Účelové úvěry na B2B e-shopech či financování přímo z ERP systémů
Potraviny "Bez obalu" - hipsterský masochismus nebo...

Jak podpořit ekologické firemní cestování? Maximálně ho zjednodušit.

Mobility Agregator - headerČlověk je tvor líný. Nelze jen říkat "měli bychom cestovat ekologicky". Ale také takové cestování maximálně usnadnit. Což v dnešní realitě znamená poslepovat docela dost služeb...

Mobility-AgregatorJak podpořit firemní cestování

Jak

Otázka je, jak něco smysluplného pro takovou úvahu začít dělat v Česku.

  • Jednotliví dopravci na trhu jsou rádi, že jsou rádi a mají svých problémů dost.
  • Ty flexibilnější by mohli být schopní vystavit svá API nebo už je mají. Flixbus? Uber? Liftago?
  • Integraci ale podle mě musí udělat někdo jiný viz úvaha specialisté generalisté integrátoři , která sice vznikal pro FinTech, ale je to asi obecný vzorec "digitální stransformace" B2B služeb.
  • A ten zase musí být poměrně vytvrvalý, protože tohle je běh na opravdu dlouhou trať. 
  • Nicméně jde začít něčím malým. Třeba při uložení schůzky v Google Galendar automaticky poslal mail s odkazy na jízdy z jízdního řádu či rezervování jízd s příjezdem před schůzkou a odjezdem po schůzce. K tomu by mohlo stači málo viz současný scénář se záznamy v kalendáři na Integromatu.

Související odkazy

A co vy? 

  • Využili byste něco takového pro firemní cestování a chcete být pilotními jezdci?
  • Naopak můžete část cestování zprostředkovat?
  • Co vám chybí, co byste přidali?

Skvělé. Stačí málo...

 

Více z mých nápadů , témat a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)