V jaké společnosti chcete žít vy?
Idea - Emergency Booksharing Service

Jak uřídit firmu přes Google Disk

CompanyInDrive-Intranet - Header-smallNa Google Disk / Drive můžete mít uloženy dokumenty celé vaší firmy, ať už to jsou texty, tabulky, prezentace schémata a další, řídit přístup k nim jak členům vašeho týmu tak zákazníkům i dodavatelům a přistupovat k nim odkukkoliv. Je "jen" třeba si zvyknout na jiný koncept práce s informacemi. Zde naleznete kompletního průvodce.

 

CompanyInDrive-Intranet - HomelSpráva informací organizace v Google Disku - Rychlý průvodce

A co vy?

  • Jaká máte zkušenosti s Google Diskem nebo obdobnými prostředími typu Office 365 či Dropbox pro uložení informací vaší organizace?
  • Co vám bránilo v nasazení? Jaké užitečné tipy máte? Co vám chybí?
  • Jaké jste zažili "aha" zkušenosti vaše či týmu, které mohou pomoci ostatním?
  • Chtěli byste s nasazenm pomoci?

Skvělé...

Více z mých nápadů , témat a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvinul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)