Startujeme aneb Spravujete finance svého SVJ odpovědně?
Jak podpořit ekologické firemní cestování? Maximálně ho zjednodušit.

Nápad - Účelové úvěry na B2B e-shopech či financování přímo z ERP systémů

B2BEhopUver - HeaderÚvěr na běžnou spotřebu znamená prostě jen život na dluh. Úvěry na vybavení firmy se ovšem mohou x-krát zaplatit. Představa martýria v bance ovšem  ledaskoho odradí. Šlo by nabídnout účelové podnikatelské úvěry přímo na B2B eshopech? Jsou na to SME credit risky a banky připraveny? Dokáží faktoringové služby nabídnout své služby v online formě? A co nové FinTech služby?

 

B2BehopuverKoncept účelových B2B úvěrů

Obdobně jako u e-shopů se nabízí profinancování faktur vydaných přímo z ERP systému, pokud se v cash flow plánu dostanete do mínusu..

B2BOnlineUver - ERPFinancování přímo z ERP či fakturačního systému

 

Ve větším detailu 

A co vy? 

  • Využili byste něco takového pro koupi něčeho do firmy? Čeho a za jakých podmínek?
  • Hodí se takové financování pro vámi nabízené produkty? Například pokud procházíte "digitální transformací", eshop se pro vás stává důležitý distribuční kanál a cena je výrazná bariéra ke koupi (některých) produktů?
  • Nebo jste z banky či nebankovní instituce a zdá se vám, že by šlo takto levně propagovat vaše kreditní SME produkty právě v okamžicích, kdy jsou o nich majitelé firem a rozhodovači připraveni uvažovat?

Skvělé. Stačí málo...

 

Více z mých postřehů k financím, případně tématnápadů a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)