Jak podpořit ekologické firemní cestování? Maximálně ho zjednodušit.
"A kartičku máte" ... jako opravdu užitečná služba?

Potraviny "Bez obalu" - hipsterský masochismus nebo...

Bezobalu - HeaderU kontejnerů s tříděným odpadem na mě vždy padá deprese z množství plasků, které vyhazuji každý týden. Na druhou stranu fotky z hipsterských prodejen plných zásobníků čočky a rýže plněných do skleněných zavařovaček se mnou úplně nesouzní. Nelze koncept "bez obalu" udělat tak, že je nejen ekologický, ale i přidá pohodlí a uspoří náklady na distribuci?

Poděkování

Impulsem k této úvaze byla super přednáška lidí z Direct People a INCIEN na Týdni inovací 2019 o cirkulární ekonomice. Kudos.

Koncept pro kompletní FMCG sortiment

Bezobal - Idea Bezobalové lahůdky

Bezobalu - Idea lahudky
Náměty k bezobalovým prodejnám
Zdroje použitých obrázků: bezobalová prodejna - www.bezobalu.org,
zásobníku na kornouty - www.varia-plus.cz

Další možnosti

Placení potravin aplikací v mobilním telefonu rovnou u dávkovačů zboží s sebou přináší mnoho dalších příležitostí pro rozvoj.

  • Zbavíte se obligátních otázek u pokladny , ať lidské či automatizované "a kartičku máte". Prostě máte, ve svém mobilu.
  • Přístup k vašim detailním nákupním zvyklostem se demokratizuje. Nebude ho mít jenom obchodní řetězec, jehož shopnost informace z jeho datového skladu využít je relativně omezená. Mohou ho ale mít i jednotliví spotřebitelé, kde své mobilní aplikaci mohou vidět celkové nakoupené kilojouly, kila bílkovin, sacharidů, tuků apod. za dané období. Získají tak impuls ke změně svých nákupních zvyklostí, pokud jsou motivování např. svým zdravotním stavem. Zároveň je to motivace nakupovat většinu potravin v řetězci, který službu umožňuje, aby zbývajících ručně zadávaných potravin bylo minimum. Což je další plus pro obchodníka. Než se pokytování těchto dat stane standardem a pro sdílení dat mezi řetězci zavede jako standard jako např. v otevřeném bankovnictví , bude to chvíli trvat...
  • Mobiní aplikace může umožnit komunikovat přímo s jednotlivými spotřebiteli nejen obchodníkům, ale, dle zvyklostí v odvětví za příslušný poplatek, i dodavatelům zboží. Cashback na nové tofu kostičky s čili papričkami tak půjde nabídnout těm, kteří si už koupili tofu kostičky s pórkem. Notifikací do mobilu při přiblížení se k prodejně, kde čili kostičky jsou v zásobnících...
  • Last, but not least, půjde omezit personál u výdejen lahůdek, kdy se změní rozsah práce na doplňování, vymývání zásobníků, případně odstranění prošlého zboží, které samozřejmě zásobník nahlásí sám od sebe, protože je HACCP compliant.

Demokratizace dat z retailových věrnostních programůUžitečné odkazy

A co vy?

  • Hledáte cesty, jak byste "zcirkulacovali" váš business?
  • Máte produkt či službu podporující "cirkulaci" nebo bezobalovost?
  • Víte o scénářích, kde už se to povedlo, ideálně s prokazatelnou udržitelností, a mělo by se to dozvědět co nejvíce dalších, které to také mohou využít?

Skvělé...

 

Více z mých nápadů , témat a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)