"A kartičku máte" ... jako opravdu užitečná služba?
Jak uřídit firmu přes Google Disk

V jaké společnosti chcete žít vy?

Středopraví/liberální/střednětřídní voliči jsou již několik let patu. "Nemají koho volit". Jednotliví volitelní lidé jsou rozeseti v ministranách. Kromě pocitu "Babiš není dobrá cesta" chybí silná pozitivní vize. Napadlo mě, zda není náhodou trochu zbabělé toto plně outsourcovat na politiky a zda není osudem střední třídy začít budovat takovou vizi. Odspoda. Od sebe.

A tak jsem si položil otázku: "Jaká má být společnost, ve které chci žít?".

Zkusíte si ji položit také?

První nástřel za mě:

 1. Šťastná společnost
 2. Spravedlivá společnost
 3. Školství pro budoucnost
 4. Metropole i regiony společně
 5. Podnikání s odpovědností
 6. Neztraceni ve světě
 7. Něco, na co jsem zapomněl.

1. Šťastná společnost

 • Šťastný může být ten, kdo se cítí pevný kramflecích, je sebevědomý.
 • Nikoliv ten, kdo má pocit, že svůj život nijak ovlivnit nemůže.
 • Jak k tomu přispět:
  • Zvyšování kompetencí lidí v průběhu celého životavzdělávací spoření obdobně jako stavební spoření apod.
  • Podpora středních a menších firem dle člověk není anonymním kolečkem
  • Apod.
 • Pozn. Tohle je trochu jiná hra než jen “Právo hledání osobního štěstí” z US deklarace nezávislosti. Je to také o aktivní pomoci ostatním toto štěstí hledat.

2. Spravedlivá společnost

 • Konec nesmyslně nafukovaným dluhům, exekucím na dětech a podobným pozůstatkům éry “právo přeje připraveným… a ostatní třeba zhebněte
 • Rozumná formy oddlužení
 • Rychlejší a srozumitelné rozsudky
 • Kde je to možné, větší důraz na spravedlnost před procesním právem, při rozhodování soudů
 • Omezení počtu zákonů = 1 nový + 2 zrušit
 • Větší osvěta ohledně principů právního státu a práva
 • Opravdová podpora dovednosti zacházet s penězi, ne jen učení bankovním produktům

3. Školství pro budoucnost

 • Více peněz učitelům. Opravdu a významně. Včetně sabbatical year.
 • Zachování různých vyučovacích stylů, protože nikdo neví, jak vlastně připravit děti na budoucnost.

4. Metropole i regiony společně

 • Všechny metropole světa stahují ambiciózní lidi, to je jejich osud.
 • Metropole musí nejen brát tj. ale i dávat = např. formou více peněz regionům.
 • Není žádné “objektivní” řešení.

5. Podnikání s odpovědností

 • Změna paradigmatu v podnikání, kdy "chovat se s péčí dobrého hospodáře" neznamená jen krátkodobě dodat akcionářům maximum zisku ...
 • za cenu přenášení jakýchkoliv externalit vlastního podnikání na jiné, daňových optimalizací,  vysávání lidských a jiných zdrojů, například půdy, do mrtě apod.
 • ale, nejen daněmi, přispívat ke dlouhodobé kvalitě života společnosti. Nemá smysl žít podle pravidel omezené skupiny sociopatů.

6. Neztraceni ve světě

 • Větší zapojení v EU
 • Výuka cizích jazyků, podpora práce a studií v zahraničí
 • Povinné uvádění filmů v původním znění, dabing na druhém kanálu pro starou školu

7. Něco, na co jsem zapomněl.

 • Důležitost demokracie - I když někdy klopýtavé a neefektivní. Korporativistické pojetí společnosti je sice pohodlné, ale vede nutně do nesvobody, z které je pak bolavá cesta zpět.
 • Efektivní a vstřícná veřejná správa. - Ano, pracovní nasazení v komerční a veřejné sféře se často liší. Ale není to nutné. Je to jen o mindsetu a "hlavách ryb". Ne, finanční úřad nemusí být jen buzarační jednotka, kde všichni ostatní jsou jen sprostí podezřelí. Může stejně dobře "pomáhat" jako policie viz jako finský příklad zde.
 • Prostředí , které oslavuje chyby - Je důležité podporovat prostředí, které dovoluje udělat chybu bez "ukřižování". Když se z chyby daný/á poučí, je to lepší, než kdyby se nic nestalo. Protože společně jsme chytřejší. Příkladem je kauza "Kojení v Raifce" a reakce CEO. Fajn, možná psal CEO nebo také ne. V každém případě jde do společnosti "mem" "takhle je to (nyní) OK".

A co vy?

 • Jak vypadá společnost podle vás?
 • Jaké kroky by k ní měly vést?

Víte? Skvělé...

Více ke společnosti. případně další z mých nápadů , témat a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)