Idea - Emergency Booksharing Service
Cash&Cardless Hospitality - Possible Roadmap

Koupit si pivo na fesťáku pivo na 3 kliky a vystát jen poloviční frontu? Stačí zavést standard platebního místa.

Payment Spot Standard - headerStandardizace přináší často "Win-Win" situace. Nikdo neprodělává, všem se vyplatí. Stačí se například shodnout na standardu popisu platebního místa. A třeba fronty na festivalech budou rázem poloviční. Jak to? Protože objednávku člověk provede předem, u stánku mu pivo jen natočí a platba se provede jedním klepnutím.

PaymentSpotStandard

Jednotný standard popisu platebního místa a jeho využití pro rychlé bezhotovostní platby

Poznámky

  • Jasně že tohle s Alipay a WeChatPay už funguje v Číně léta. Jenže standard platebního místa umožnuje, aby platba byla provedena z JAKÉKOLIV tj. nemonopolní resp. oligopolní aplikace, která ho podporuje - z internetového bankovníctví jakékoliv banky, platební aplikace typu www.trisbee.com nebo třeba aplikace od Makro CZ pro všechny jeho velkoobchodní zákazniky.
  • Jak vypadá ten standard QR platby? Takto: http://qr-platba.cz/
  • Napojení na současné karetní platební brány pro realizaci platby je rozumný první krok. Jde tak vše realizovat relativně např. v dobře připravené www.trisbee.com .  Pokud banky  zaimplementují "Payment Spot" standard do svých mobilních bankovnictví, stejně jako nyní "QR Platbu", mohou pak platby mezi "svými" účty realizovat i bez platby kartou. A o ušetřené feečko VISA/MC se třeba zčásti rozdělit mezi obchodníka a spotřebitele, aby k platbám tímto kanálem motivovaly. Mezibankovní platba je až level tři. Dtto platba aplikací třetí strany.  Myslím, že by evropské banky na možnosti instantních plateb neměly rezignovat.
  • S tématem souvisí také "Objednávkový a platební kiosek za 1/10 ceny toho v McDonalds". Je zde mimochodem ukázáno, že scénářů provedení platby je hodně. Lze tak najít kompromis mezi náročností realizace a pohodlím pro spotřebitele a obchodníky.
  • Více k možnostem jejich realizace také zde - https://www.jansen-digital.com/automate-processes-with-digital-posters-efficient-payments/ .

Enriched Payment Data

Úplně samostatnou oblastí je pak další rozšíření standardu popisu platebního místa o další údaje o nakupovaném zboží. Kromě seznamu zboží k zakoupení s obrázky, popisy a aktuálními cenami lze informace o zboží rozšiřovat např. k prodávaným potravinám a nápojům dodávat informace o jejich složení tj. dopadu na zdraví , k načerpanému palivu na pumpě dodat všechny parametry potřebné ke správnému plně automatizovanému zaúčtování informací do firemního účetnictví a to jednotně pro všechny provozovatele čerpacích, ale i nabíjecích stanic apod.

Více viz idea Enriched Payment Data Standard.

Suprstánek nejen pro fesťáky

A jak by mohl vypadat stánek, který by možnosti platebních metod využil na maximum? Třeba jako Bramberry Truck. ;-)

A co vy? 

  • Využili byste něco takového - jako spotřebitel nebo obchodník?
  • Máte platební aplikaci a obdobný standard platebního místa byste v ní rádi použili?

Skvělé. Stačí málo...

 

Více z mých postřehů k financím, případně tématnápadů a tipů.

Roman Řípa - Zabývá se inovacemi a firemními strategiemi v Blue Strategy, rozvínul koncept digitálních plakátů ve firmě s celoevropskou působností Jansen Display, hledal cesty jak lépe nakupovat a prodávat produkty pro střední a menší firmy na www.profirmy.eu, snažil se být občanem v  projektu www.rozpocetobce.cz zpřístupňujícím rozpočty všech 6.200 obcí atd. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)